Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3832-3834

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. drie koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Uitvoering van richtlijn nr. 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 tot wijziging van Richtlijn nr. 78/855/EEG van de Raad en Richtlijn nr. 82/891/EEG van de Raad wat betreft de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze vennootschappen (31334);

Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen) (31337);

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard en wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit op een technisch punt (31340).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de Catshuisbrand (31200-XVIII, nr. 52);

vijf, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, inzake het sluiten van uitvoeringsverdragen (23908, nr. 81, R1519);

 • een, inzake Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 2006; Genève, 27 januari 2006 (31341);

 • een, inzake Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds (met Bijlagen, Gemeenschappelijke Verklaring en Memorandum van overleg); Washington, 30 april 2007 (Trb. 2007, 156) (31342);

 • een, ten geleide van Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake de wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving; 's-Gravenhage, 15 juni 2005 (31344, R1847);

 • een, ten geleide van Internationaal Verdrag inzake de beperking van schadelijke aangroeiwerende verfsystemen op schepen; Londen, 5 oktober 2001 (31338, R1845);

twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, over de beëindiging van de subsidietak van de NCDO per 1 januari 2010 (25268, nr. 58);

 • een, inzake de rapportage "resultaten in ontwikkeling" (31250, nr. 5);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van aanbieding van acht fiches (22112, nr. 609);

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over twee gepubliceerde artikelen in De Pers en Spits (24077, nr. 211);

 • een, ten geleide van het ontwerpbesluit wijziging Besluit nevenvestigingen en nevenzittingsplaatsen (29279, nr. 66);

een, van de minister en staatssecretaris van Justitie, over de zelfstandige bestuursorganen (25268, nr. 60);

drie, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over de 18+ doelgroep in justitiële jeugdinrichtingen (24587 en 31215, nr. 246);

 • een, inzake de ISt-rapporten (24587, nr. 247);

 • een, over de stand van zaken uitvoering afwikkeling van nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (31018, nr. 33);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, inzake rapport van de commissie samenwerking tussen de AIVD en de Regionale Inlichtingendiensten (29924, nr. 22);

 • een, over de inzet van de opsporingscapaciteit voor cold cases (29628, nr. 70);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie, over de invoering van een landelijke politieorganisatie (30880, nr. 7);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake toelichting op het Nederlandse homo-emancipatiebeleid (27017, nr. 34);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de aanpak van laaggeletterdheid (28760, nr. 17);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda voor de Eurogroep en Ecofin (21501-07, nr. 597);

 • een, inzake onderzoek naar staatsfondsen (31200-IXB, nr. 13);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake stand van zaken gegevensuitvraag 2006 (31066, nr. 28);

een, inzake verzoek van het Pets om een brief over de politiek-militaire strategie van de NAVO in Afghanistan (28676 en 27925, nr. 46);

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over de toekomstige operaties (28676, nr. 45);

 • een, over de verwerving van softwarepakketten door Defensie (31200-X, nr. 89);

zes, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over een structuurvisie buisleidingen conform artikel 2.3, tweede lid (26018, nr. 7);

 • een, over legionellapreventie (26442, nr. 36);

 • een, ten geleide van rapport "Urgentie sanering LPG-tankstations" (27801, nr. 55);

 • een, inzake afvalbeheer en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in batterijen en accu's (29383, nr. 87);

 • een, over het Programma Randstad Urgent (31089, nr. 12);

 • een, inzake petitie over gezondheidsrisico's van met wolmanzouten geïmpregneerde speeltoestellen voor kinderen (31200-XI, nr. 88);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, over de datum aanpassing zak-/slaaggrens Toets Gesproken (29700, nr. 53);

een, van de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en van Justitie en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over probleemgedrag van bepaalde jongeren in onze samenleving (26283, nr. 31);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, inzake beantwoording vragen van het lid Willemse-van der Ploeg tijdens debat ouderenbeleid (29549 en 29389, nr. 20);

 • een, over de rijksintensiveringen (30995, nr. 40);

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport "De schijnstelling tussen visie en kosten-batenanalyse" (29385, nr. 16);

 • een, over de resultaten van een onderzoek positie van het bedrijf "NS Spooraansluitingen BV" (29984, nr. 118);

 • een, inzake het amendement-Van Heugten c.s. inzake de afzender in het goederenvervoer (30896, nr. 16);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie, ten geleide van rapport Kern JAS 2020 (29665, nr. 81);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake besluit scope van de projecten Zandmaas en Grensmaas aan te passen (18106, nr. 186);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Raad voor concurrentievermogen (21501-30, nr. 174);

 • een, over partiële herziening kernbeslissing (pkb) "Randstad 380kV verbinding" (30892, nr. 12);

 • een, over de ingediende amendementen bij het wetsvoorstel wijziging Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en enige andere wetten (31120, nr. 14);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over de heffingsbedragen van de Kamer van Koophandel 2008 (30857, nr. 15);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake de rapportage Fraude in Beeld en de motie-Nicolaï (17050, nr. 347);

zes, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake reactie op rapport BOR (24077 en 30515, nr. 210);

 • een, ten geleide van reactie op het rapport "Het resultaat telt! 2006" (27295, nr. 96);

 • een, inzake reactie op een viertal zaken (27659, nr. 96);

 • een, over een aantal ingediende moties bij de behandeling Wet Bopz (30492, nr. 30);

 • een, ten geleide van stand van zaken uitvoering van een aantal moties bij de begroting VWS (31200-XVI, nr. 113);

 • een, inzake het aangenomen amendement van de leden Koşer Kaya, Schermers en Wiegman-van Meppelen Scheppink (31200-XVI, nr. 115);

een, van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over stand van zaken toezeggingen gedaan door voorgangers (31200-XVI, nr. 114);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake reactie op brief van de burgemeester van Groningen Wallage over de aanpak van huiselijk geweld (28345, nr. 61);

drie, van de minister voor Jeugd en Gezin, te weten:

 • een, inzake de toename op het beroep op jeugdzorg (29815 en 31015, nr. 124);

 • een, over de brief gezonden aan de bureaus jeugdzorg, de gesloten jeugdinstellingen en de justitiële jeugdinrichtingen (30644 en 29815, nr. 26);

 • een, ten geleide van afschrift van brief over de nieuwe aanpak Elektronisch kinderdossier jeugdgezondheidszorg (31001, nr. 43).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

drie, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over Kamervragen inzake de AWBZ;

 • een, over zpp'ers in de thuiszorg;

 • een, over de eigen bijdrage AWBZ.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.