Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3790-3801

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid, te weten:

- de motie-Van Velzen over het minimum hemoglobinegehalte bij kalveren (28286, nr. 101);

- de motie-Van Velzen over het dikbilfokbeleid (28286, nr. 102);

- de motie-Van Velzen over wettelijke welzijnsregels voor paarden (28286, nr. 103);

- de motie-Van Velzen over de bijdrage van het Rijk aan het budget van de Landelijke Inspectie Dienst (28286, nr. 104);

- de motie-Van Velzen over het verbod op rallyvissen (28286, nr. 105);

- de motie-Van Velzen over alternatieve houderijsystemen voor pluimvee (28286, nr. 106);

- de motie-Van Velzen over de bedwelmingsmethoden voor pluimvee (28286, nr. 107);

- de motie-Van Velzen over een Europees verbod op het fokken van vossen en chinchilla's voor bont (28286, nr. 108);

- de motie-Van Velzen over het welzijn van dieren die niet voorkomen in de nota Dierenwelzijn (28286, nr. 109);

- de motie-Ormel/Waalkens over registratie van het gebruik van receptplichtige diergeneesmiddelen (28286, nr. 110);

- de motie-Ormel over een privaatrechtelijke orde voor dierenartsen (28286, nr. 111);

- de motie-Ormel over het belang van dierexperimenteel onderzoek en het voorkomen van criminele acties door dierenactivisten (28286, nr. 112);

- de motie-Ormel/Snijder-Hazelhoff over het veiligstellen van de toekomst van het Gelderse paard (28286, nr. 113);

- de motie-Ormel/Graus over het toestaan en bevorderen van de veelzijdige contacten tussen mens en dier (28286, nr. 114);

- de motie-Snijder-Hazelhoff/Ormel over een privaat certificatiestelsel (28286, nr. 115);

- de motie-Waalkens/Cramer over de doorontwikkeling van alternatieve huisvestingssystemen (28286, nr. 116);

- de motie-Waalkens/Cramer over een ethisch afwegingskader (28286, nr. 117);

- de motie-Waalkens over een landelijk verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen (28286, nr. 118);

- de motie-Graus over de zorgplicht voor het opvangen en verzorgen van zwerf-, wilde en/of verwilderde dieren (28286, nr. 119);

- de motie-Graus/Ormel over een opleiding tot paraveterinair dierenambulancepersoneel (28286, nr. 120);

- de motie-Graus/Ormel over het recht van bestaan van circussen (28286, nr. 121);

- de motie-Cramer/Waalkens over het in quarantaine plaatsen van de Lucky bamboo (28286, nr. 122);

- de motie-Van Gent over het informeren van consumenten over het verschil tussen intensieve veehouderij en biologische landbouw (28286, nr. 123);

- de motie-Van Gent c.s. over informatie over legbatterijeieren via duidelijke etikettering (28286, nr. 124);

- de motie-Van Gent c.s. over een verplichte identificatie en registratie ook voor katten (28286, nr. 125);

- de motie-Van Gent c.s. over een diervriendelijk registratiesysteem gekoppeld aan de eigenaar van paarden (28286, nr. 126);

- de motie-Van Gent c.s. over het verbieden van het gebruik van (wilde) dieren in circussen (28286, nr. 127);

- de motie-Van der Ham over het koppelen van hogere wettelijke eisen dierenwelzijn aan fiscale en/of andersoortige compensatiemaatregelen (28286, nr. 128);

- de motie-Thieme over aanvullend nationaal beleid voor dierenwelzijn (28286, nr. 129);

- de motie-Thieme over ratificering van de Europese overeenkomst ter bescherming van kleine huisdieren (28286, nr. 130);

- de motie-Thieme over een plan van aanpak dat erop is gericht om kalveren voor bepaalde tijd bij de moeder te laten (28286, nr. 131);

- de motie-Thieme over onbeperkte toegang voor kalveren tot water en ruwvoer (28286, nr. 132);

- de motie-Thieme over afleidingsmateriaal dat voldoet aan de behoefte van varkens om te wroeten, spelen en onderzoeken (28286, nr. 133);

- de motie-Thieme over een fok- en houdverbod voor runderrassen met een percentage keizersneden hoger dan 50 (28286, nr. 134);

- de motie-Thieme over het verbieden van het importeren van levende kalveren voor de kalverhouderij (28286, nr. 135);

- de motie-Thieme over het verplichten om alle kalveren op stro te houden (28286, nr. 136);

- de motie-Thieme over aanvullend nationaal welzijnsbeleid voor vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren (28286, nr. 137);

- de motie-Thieme over het verplichten om alle varkens op stro te houden (28286, nr. 138);

- de motie-Thieme over een verbod op het houden van pluimvee in kooihuisvesting (28286, nr. 139);

- de motie-Thieme over het verbod op het houden van pluimvee op een ondergrond van gaas (28286, nr. 140);

- de motie-Thieme over het welzijn van commercieel gehouden geiten, schapen, herten, kalkoenen, struisvogels, eenden en konijnen (28286, nr. 141);

- de motie-Thieme over een verbod op het onverdoofd ritueel slachten (28286, nr. 142);

- de motie-Thieme over het slechts bij uitzondering toestaan van transporten van dieren over lange afstanden (28286, nr. 143);

- de motie-Thieme over het niet versoepelen van eisen ten aanzien van dierenwelzijn ten gunste van andere belangen (28286, nr. 144);

- de motie-Thieme over een verbod op het onverdoofd castreren van biggen en het couperen van staarten (28286, nr. 145);

- de motie-Thieme over een verbod op het knippen en vijlen van varkenstanden (28286, nr. 146);

- de motie-Thieme over het ruimen van gezonde dieren bij de aanpak van dierziekte-uitbraken (28286, nr. 147);

- de motie-Thieme over de aanpak van dieronvriendelijke praktijken in slachterijen (28286, nr. 148);

- de motie-Thieme over verplicht cameratoezicht op veemarkten (28286, nr. 149);

- de motie-Thieme over het laten ressorteren van de AID onder het ministerie van Justitie (28286, nr. 150);

- de motie-Thieme over verplichte etikettering voor artikelen waarin bont is verwerkt (28286, nr. 151);

- de motie-Thieme over het beëindigen van landelijke vrijstellingen voor de jacht op vossen, ganzen en konijnen (28286, nr. 152);

- de motie-Thieme over een jachtverbod in draag-, rui- en zoogtijd van dieren (28286, nr. 153);

- de motie-Thieme over een verbod op het voeren van grote, ongedomesticeerde hoefdieren (28286, nr. 154);

- de motie-Thieme over het voorkomen van scheefgroei in de geslachtsverhoudingen bij het afgeven van afschotvergunningen voor grote hoefdieren (28286, nr. 155);

- de motie-Thieme over een verbod op het houden van roofvogels door particulieren (28286, nr. 156);

- de motie-Thieme over de populatieontwikkeling van grote hoefdieren op de Veluwe (28286, nr. 157);

- de motie-Thieme over een levenslang jachtverbod voor jagers veroordeeld wegens het vervolgen van beschermde dieren (28286, nr. 158);

- de motie-Thieme over een totaalverbod op de drijfjacht (28286, nr. 159);

- de motie-Ouwehand over regelgeving voor het doden van ongewervelde dieren (28286, nr. 160);

- de motie-Ouwehand over een verbod op het gebruik van de meertandige weerhaak in de sportvisserij (28286, nr. 161);

- de motie-Ouwehand over een verbod op het doden van paling met behulp van zoutbaden (28286, nr. 162);

- de motie-Ouwehand over het gebruik van de meest humane apparatuur voor het doden van vissen (28286, nr. 163);

- de motie-Ouwehand over regelgeving voor het doden van vissen (28286, nr. 164);

- de motie-Ouwehand over een plan van aanpak om de malafide hondenhandel tegen te gaan (28286, nr. 165);

- de motie-Ouwehand over de huisvesting en verzorging van particulier gehouden gezelschaps- en hobbydieren (28286, nr. 166);

- de motie-Ouwehand over verdere professionalisering van de opvang van gezelschapsdieren (28286, nr. 167);

- de motie-Ouwehand over een voorlichtingscampagne over pijn en stress bij vissen voor beroepsvissers (28286, nr. 168);

- de motie-Ouwehand over een verbod op de verkoop van vissenkommen (28286, nr. 169);

- de motie-Van der Vlies c.s. over de effecten van vloertypen inclusief rubber matten op vleeskalveren (28286, nr. 170).

(Zie notaoverleg van 4 februari 2008.)

De voorzitter:

De motie-Thieme (28286, nr. 129) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister in de Nota Dierenwelzijn aangeeft dat daar waar de totstandkoming van betere dierenwelzijnsregelgeving binnen de EU niet snel genoeg gaat, zij dit nationaal zal regelen;

verzoekt de regering, een lijst met criteria en indicatoren op te stellen om te kunnen toetsen of naast Europese regelgeving aanvullend nationaal beleid voor dierenwelzijn noodzakelijk is en deze lijst binnen een halfjaar aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 171 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 130) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 1987 de Europese overeenkomst ter bescherming van kleine huisdieren (ETS-125, 1987) is ontwikkeld die door Nederland wel ondertekend, maar tot op heden nog niet geratificeerd is;

constaterende dat de Raad voor Dieraangelegenheden adviseert om de overeenkomst te ratificeren om Nederland een geloofwaardige rol te geven in het opstarten van de Europese discussie over het welzijn van gezelschapsdieren;

verzoekt de regering, binnen twee maanden over te gaan tot ratificering van de Europese overeenkomst ter bescherming van kleine huisdieren (ETS-125, 1987),

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 172 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 131) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onmiddellijk na de geboorte weghalen van kalveren bij hun moeder ernstige gevolgen heeft voor het welzijn en de weerstand van zowel kalf als koe;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar een plan van aanpak te presenteren dat er op gericht is, kalveren voor bepaalde tijd bij de moeder te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 173 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 132) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kalveren voor de verkrijging van roze kalfsvlees worden blootgesteld aan bewuste voedingsdeficiënties en slechts beperkt toegang hebben tot vers drinkwater;

verzoekt de regering om per 2009 de kalverhouderij te verplichten om kalveren onbeperkte toegang tot water en ruwvoer te verschaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 174 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 133) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het toegestane verplichte afleidingsmateriaal voor varkens zoals een geplastificeerde fietsketting bij lange na niet voldoet aan de behoefte van varkens om te spelen, te wroeten en te onderzoeken;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar de Kamer een lijst toe te sturen van toegestaan verplicht afleidingsmateriaal dat voldoet aan de behoefte van varkens om te wroeten, spelen en onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 175 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 134) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door een eenzijdig fokbeleid bij sommige runderrassen voor de geboorte van kalveren in meer dan 85% van de gevallen een keizersnede noodzakelijk is;

verzoekt de regering om per 2009 een fok- en houdverbod in te stellen voor rassen waarvoor het percentage keizersneden hoger ligt dan 50,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 176 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 135) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks honderdduizenden kalveren op zeer jonge leeftijd vanuit andere Europese landen over lange afstanden naar Nederland worden getransporteerd;

verzoekt de regering om per 2009 het importeren van levende kalveren voor de kalverhouderij te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 177 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 136) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kalveren in de kalverhouderij grote welzijnsproblemen ondervinden als gevolg van de gladde en harde vloeren waarop zij worden gehouden en dat rubber matten niet de gewenste welzijnsverbetering zullen opleveren;

verzoekt de regering om per 2009 de kalverhouderij te verplichten om alle kalveren op stro te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 178 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 137) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de hoge groeisnelheid van vleeskuikens belangrijke welzijnsproblemen en excessen veroorzaakt bij vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren, zoals chronische honger en kreupelheid;

constaterende dat voor deze welzijnsproblemen en excessen geen indicatoren noch welzijnsregels zijn opgesteld in het kader van de Europese pluimveerichtlijn;

verzoekt de regering, te komen tot een plan van aanpak voor aanvullend nationaal welzijnsbeleid voor vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren, in aanvulling op de Europese pluimveerichtlijn, en dit binnen een halfjaar aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 179 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 138) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het houden van varkens op kale vloeren en roosters niet tegemoetkomt aan de natuurlijke behoeften van varkens;

verzoekt de regering om per 2009 de varkenshouderij te verplichten om alle varkens in Nederland op stro te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 180 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 141) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de welzijnsproblemen die commercieel gehouden geiten, schapen, herten, kalkoenen, struisvogels, eenden en konijnen ondervinden, een welzijnsbeleid ontbreekt;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar met een plan van aanpak te komen om het welzijn van commercieel gehouden geiten, schapen, herten, kalkoenen, struisvogels, eenden en konijnen in kaart te brengen en te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 181 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 142) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onverdoofd ritueel slachten belangrijke welzijnsproblemen bij dieren veroorzaakt en dat dit een uitzondering op het Besluit doden van dieren betreft;

constaterende dat verdoving voorafgaand aan het slachten geen religieuze bezwaren kent en het vasthouden aan onverdoofd ritueel slachten losstaat van godsdienstvrijheid;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar over te gaan tot een verbod op het onverdoofd ritueel slachten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 182 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 143) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om met een plan te komen om de transporten van dieren over lange afstanden slechts bij uitzondering toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 183 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 144) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorkomen dient te worden dat nieuwe huisvestingssystemen worden ontwikkeld waarbij de vijf vrijheden van het dier worden aangetast omwille van milieumaatregelen, economische belangen of andere belangen;

verzoekt de regering om bij de ontwikkeling van integrale huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren dierenwelzijn op zodanige wijze als basisvoorwaarde op te nemen dat gegarandeerd wordt dat geen versoepeling plaatsvindt van eisen ten aanzien van dierenwelzijn ten gunste van andere belangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 184 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 151) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet sterk inzet op verantwoord koopgedrag en daarbij aantekent dat een belangrijk vereiste is dat de consument goed wordt geïnformeerd, zodat hij weet wat hij koopt;

constaterende dat deze informatie bij producten waarin bont is verwerkt achterwege blijft;

verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een verplichte etikettering voor artikelen waarin bont is verwerkt en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 185 (28286).

De motie-Thieme (28286, nr. 155) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, bij het afgeven van afschot vergunningen voor grote hoefdieren zodanige voorschriften te stellen dat scheefgroei in de geslachtsverhoudingen en daaruit voortvloeiende populatieproblemen zo veel mogelijk worden voorkomen en erop toe te zien dat deze voorschriften worden nageleefd,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat door een onafhankelijke instantie wordt toegezien op de naleving van deze voorschriften,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 186 (28286).

De motie-Ouwehand (28286, nr. 160) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij schaal- en schelpdieren sprake kan zijn van pijnbeleving;

verzoekt de regering, regelgeving te ontwerpen voor het doden van ongewervelde dieren en hiertoe het Besluit doden van dieren aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 187 (28286).

De motie-Ouwehand (28286, nr. 161) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van de meertandige weerhaak in de sportvisserij de kans op verwondingen vergroot;

overwegende dat Sportvisserij Nederland deze mening deelt;

verzoekt de regering, over te gaan tot een verbod op het gebruik van de meertandige weerhaak in de sportvisserij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 188 (28286).

De motie-Ouwehand (28286, nr. 162) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor Dieraangelegenheden reeds in 2003 het ontslijmen met zout heeft afgewezen als acceptabele dodingsmethode voor palingen;

voorts constaterende dat de Raad stelt dat er acceptabele alternatieven zijn voor het doden van paling;

verzoekt de regering, te komen tot een verbod op het doden van paling met behulp van zoutbaden en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 189 (28286).

De motie-Ouwehand (28286, nr. 163) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat binnenkort een slachtapparaat beschikbaar zal zijn waarmee vissen op een meer humane wijze kunnen worden gedood;

verzoekt de regering, voor het doden van vissen het gebruik van de meest humane apparatuur verplicht te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 190 (28286).

De motie-Ouwehand (28286, nr. 164) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het vermogen tot lijden bij vissen wetenschappelijk is aangetoond en dat dit wordt erkend door de Europese Commissie en de minister van LNV;

constaterende dat Nederland tot op heden geen wetgeving kent voor het welzijn van vissen voorafgaand aan de slacht;

verzoekt de regering, regelgeving te ontwerpen voor het doden van vissen en hiertoe het Besluit doden van dieren aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 191 (28286).

De motie-Ouwehand (28286, nr. 165) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het opsporings- en vervolgingsbeleid van de AID onvoldoende is gebleken om de malafide handel in honden terug te dringen en dat verplichte identificatie en registratie de malafide hondenhandel slechts beperkt zal kunnen tegengaan;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar met een plan van aanpak te komen om de malafide hondenhandel tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 192 (28286).

De motie-Ouwehand (28286, nr. 166) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zich geregeld ernstige welzijnsproblemen voordoen bij particulier gehouden gezelschaps- en hobbydieren;

verzoekt de regering om nadere regelgeving op te stellen voor de huisvesting en verzorging van particulier gehouden gezelschaps- en hobbydieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 193 (28286).

De motie-Ouwehand (28286, nr. 167) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overheidsverantwoordelijkheid voor de opvang van gezelschapsdieren minimaal is ingevuld middels de gemeentelijke verplichting tot het kortstondig opvangen van gevonden dieren;

overwegende dat de opvangcentra voor gezelschapsdieren structureel te kampen hebben met capaciteitstekorten en een gebrek aan financiële middelen, huisvestingsproblemen en personele onderbezetting;

verzoekt de regering, te komen tot een landelijk plan van aanpak voor de verdere professionalisering van de opvang van gezelschapsdieren en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 194 (28286).

De motie-Ouwehand (28286, nr. 168) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in 2002 voorlichting voor beroepsvissers heeft toegezegd over humanere dodingsmethoden in de visserij;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar een voorlichtingscampagne over pijn en stress bij vissen op te zetten voor beroepsvissers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 195 (28286).

De motie-Ouwehand (28286, nr. 169) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het welzijn van vissen in een vissenkom ernstig wordt geschaad;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar te komen tot een verbod op de verkoop van vissenkommen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 196 (28286).

De motie-Waalkens/Cramer (28286, nr. 116) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verbod op de batterijhuisvesting per 2012 in Europa van kracht wordt;

overwegende dat zich meerdere systemen als alternatief voor de verrijkte kooi aandienen;

spreekt uit dat het van groot belang is dat alternatieve huisvestingssystemen, zoals de scharrelhuisvesting en de huisvesting voor de biologische leghennenhouderij, nu gerichte ondersteuning moeten krijgen;

verzoekt de regering, de doorontwikkeling van deze alternatieven te faciliteren, hoge prioriteit te geven en de Kamer een overzicht te geven van de stappen die de regering gaat zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 197 (28286).

De motie-Van Velzen (28286, nr. 107) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met betrekking tot het doden van pluimvee momenteel verschillende methoden gebruikt worden;

constaterende dat het voorkomt dat pluimvee na de beoogde elektrische verdoving toch levend en bij bewustzijn het verdere slachtproces ingaat;

constaterende dat de gasbedwelmingsmethode voor pluimvee uit welzijnsoogpunt te prefereren valt boven elektrische bedwelming;

verzoekt de regering, het toezicht op juiste toepassing van de elektrische bedwelmingsmethode te verscherpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 198 (28286).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Waalkens stel ik voor, zijn motie (28286, nr. 118) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Van Gent stel ik voor, haar motie (28286, nr. 127) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn motie (28286, nr. 128) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Vorige week hebben wij gediscussieerd, evenals de week daarvoor, over de Nota Dierenwelzijn. Zoals wij allemaal hebben kunnen ervaren, zijn er heel veel moties ingediend, onder andere door de PvdD. Op de manier waarop dat is gebeurd, hadden wij kritiek, wat wij tijdens dat overleg niet onder stoelen of banken hebben gestoken.

De voorzitter:

U moet uw stemverklaring beperken tot waarom u voor of tegen een motie hebt gestemd!

De heer Van der Ham (D66):

Wij hebben goed nagedacht over de vraag, of wij die hele bups aan moties in één keer zouden benaderen, of niet. Omdat er ook heel veel goede dingen in die moties staan, hebben wij bij elke motie bekeken hoe wij daarover gaan stemmen. Ik hoop wel dat in de toekomst via wetsvoorstellen tot meerderheden kan worden gekomen, en dat deze manier niet meer al te vaak in deze Kamer wordt omarmd.

De voorzitter:

U liep langs het ravijn als het gaat om de vraag of dit nog een stemverklaring was!

In stemming komt de motie-Van Velzen (28286, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (28286, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (28286, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD Voorzittervoor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (28286, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (28286, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (28286, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Velzen (28286, nr. 198).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (28286, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (28286, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel/Waalkens (28286, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel (28286, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel (28286, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel/Snijder-Hazelhoff (28286, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel/Graus (28286, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff/Ormel (28286, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Waalkens/Cramer (28286, nr. 197).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Waalkens/Cramer (28286, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Ormel (28286, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus/Ormel (28286, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cramer/Waalkens (28286, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (28286, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (28286, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (28286, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (28286, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 172).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 173).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 174).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 175).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 176).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 177).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 178).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 179).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 180).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 139).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 181).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 182).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 183).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 184).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 145).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 146).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 147).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 148).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 149).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 150).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 185).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 152).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 153).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 154).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme/Ouwehand (28286, nr. 186).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (28286, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 187).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 188).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 189).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 190).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 191).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 192).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 193).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 194).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 195).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 196).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (28286, nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.