Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3785-3786

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over dubbelfuncties bij HEC en ICTU, te weten:

- de motie-Van der Burg c.s. over dubbelfuncties van topambtenaren bij aanbestedende en meedingende organisaties (31144, nr. 5).

(Zie vergadering van 31 januari 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van der Burg c.s. (31144, nr. 5) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er topambtenaren zijn die zowel functies vervullen in organisaties die namens de overheid aanbestedingen verzorgen, alsmede functies vervullen in organisaties die meedingen naar overheids­opdrachten;

van mening dat deze dubbelfuncties moeten worden voorkomen;

verzoekt de regering, daar waar mogelijk dubbelfuncties zo spoedig mogelijk te ontvlechten en daar waar niet mogelijk dit te beargumenteren en voor 1 mei aan de Tweede Kamer hierover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 6 (31144).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Burg c.s. (31144, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.