Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3782

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland (31127), en over:

- de motie-Nicolaï/Fritsma over een termijn van vier weken voor verblijf in het buitenland (31127, nr. 7).

(Zie vergadering van 22 januari 2008.)

De voorzitter:

Aangezien de motie vraagt om aanpassing van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over de motie op stuk nr. 7 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

In stemming komt de motie-Nicolaï/Fritsma (31127, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het amendement-Hamer c.s. (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Hamer c.s. (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.