Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3788-3790

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het rapport Lang zullen we leven van de themacommissie Ouderenbeleid, te weten:

- de motie-Willemse-van der Ploeg over een onderzoek naar gelijke behandeling van AOW-gerechtigden met inwonende pleegkinderen ouder dan 18 jaar en AOW-gerechtigden met inwonende eigen kinderen (29549, nr. 21);

- de motie-Willemse-van der Ploeg over bevordering van de participatie van 65-minners en 65-plussers (29549, nr. 22, herdruk);

- de motie-Agema c.s. over het aanbieden van een vakantie aan ouderen van de De Gasperilaan in Kanaleneiland te Utrecht (29549, nr. 23);

- de motie-Agema over verdubbeling van de maximumstraf bij geweldsmisdrijven tegen ouderen en gehandicapten (29549, nr. 24);

- de motie-Agema over een noodplan om ondervoeding, doorliggen en uitdroging uit te bannen uit de ouderenzorg (29549, nr. 25);

- de motie-Agema over vermindering van het aantal managers in de zorg met een derde (29549, nr. 26);

- de motie-Agema over afschaffing van de numerus fixus voor de studie geneeskunde (29549, nr. 27);

- de motie-Agema c.s. over bevordering van definitieve remigratie (29549, nr. 28);

- de motie-Agema over de-islamisering van de ouderenzorg (29549, nr. 29);

- de motie-Kant over het opstellen van een integrale ouderenvisie (29549, nr. 30);

- de motie-Kant over het handhaven van het inkomensniveau bij overlijden van de uitkeringsgerechtigde partner (29549, nr. 31);

- de motie-Kant/Blok over een regeling voor de landelijke startfase van consultatiebureaus voor ouderen (29549, nr. 33);

- de motie-Kant over het combineren van een griepprik met een ondervoedingstest (29549, nr. 34);

- de motie-Kant over een onderzoek naar stagnatie van de daling van het sterftecijfer onder ouderen (29549, nr. 35);

- e motie-Wolbert/Willemse-van der Ploeg over inzicht in de verschillende zorg- en welzijnsloketten in relatie tot doelmatigheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid (29549, nr. 37);

- de motie-Van der Vlies over het aanbieden van respijtzorg in het bijzonder aan mantelzorgers van dementerende ouderen (29549, nr. 38);

- de motie-Van der Vlies over overleg met gemeenten over de consultatiefunctie voor ouderen (29549, nr. 39);

- de motie-Blok over het niet bindend verklaren van onderdelen van cao's die het in dienst nemen of houden van ouderen nodeloos duur maken (29549, nr. 40);

- de motie-Blok over een verplichte stage in de ouderenzorg voor alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering (29549, nr. 41);

- de motie-Blok/Koşer Kaya over het recht van ouderen op een bestuurszetel in bedrijfstakpensioenfondsen (29549, nr. 42);

- de motie-Van Gent over het benaderen van nieuwe doelgroepen voor een opleiding en een baan in de zorgsector (29549, nr. 43);

- de motie-Van Gent over flexibilisering van de AOW-leeftijd in relatie tot het levensloopbeleid (29549, nr. 44);

- de motie-Koşer Kaya/Van Gent over problemen van homoseksuele en allochtone ouderen in verzorgingshuizen (29549, nr. 45);

- de gewijzigde motie-Wolbert over het uitoefenen van invloed op de planning van de bouw van kleinschalige verpleeghuiszorg (29549, nr. 46).

(Zie vergadering van 7 februari 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar motie (29549, nr. 45) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Van der Vlies stel ik voor, zijn motie (29459, nr. 38) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Willemse-van der Ploeg (29549, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Willemse-van der Ploeg (29549, nr. 22, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (29549, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (29549, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (29549, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (29549, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (29549, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (29549, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (29549, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29549, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29549, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/Blok (29549, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29549, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29549, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wolbert/Willemse-van der Ploeg (29549, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (29549, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Blok (29549, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Blok (29549, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Blok/Koşer Kaya (29549, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (29549, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Mijn fractie wil graag aantekening dat zij geacht wenst te worden, voor de motie-Kamp (30166, R1795, nr. 29) en de motie-Agema (29549, nr. 25) te hebben gestemd.

De voorzitter:

Akkoord. Naar mij blijkt, verandert dit niets aan de uitslag.

In stemming komt de motie-Van Gent (29549, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wolbert (29549, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.