Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 11 december 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 december

14.00 uur

Woensdag 16 december

10.15 uur

Donderdag 17 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen en asielzoekers

34 334, nr. 4

– de motie-Grashoff over de aanvullende bekostiging voor de scholing van vluchtelingenkinderen

34 334, nr. 5

– de motie-Van Meenen over ruimere openstelling van de OHBA-regeling

34 334, nr. 6

– de motie-Ypma c.s. over maatwerkfinanciering van het onderwijs aan vluchtelingenkinderen

34 334, nr. 7

– de motie-Ypma c.s. over verhoging van het aantal peilmomenten in het basisonderwijs

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leraren en lerarenopleidingen

27 923, nr. 212

– de motie-Van Meenen over tijd en ruimte voor leraren om zich verder te ontwikkelen

27 923, nr. 213

– de motie-Van Meenen over de onderwijscoöperatie als vertegenwoordigend orgaan voor leraren

27 923, nr. 214 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen/Ypma over digitale vaardigheden en programmeren in de lerarenopleiding

27 923, nr. 215 (aangehouden)

– de motie-Ypma/Rog over een nationale lerarenraad

27 923, nr. 216

– de motie-Ypma/Van Meenen over opleiden in de school

27 923, nr. 217

– de motie-Jasper van Dijk over beperken van het aantal uitzonderingsbepalingen op de bevoegdheidseisen

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toekomstagenda mbo

De Voorzitter: mw. Lucas wenst haar motie op stuk nr. 262 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 524, nr. 257

– de motie-Van Meenen/Siderius over onderzoek naar de effecten van de bestaande en voorgestelde financiële prikkels

31 524, nr. 258

– de motie-Van Meenen over kwaliteitsafspraken op regionaal niveau

31 524, nr. 259

– de motie-Siderius over een uitvraag bij mbo-instellingen over geweigerde studenten

31 524, nr. 260

– de motie-Siderius over instemmingsrecht van medezeggenschapsraden op salaris en declaraties van bestuurders

31 524, nr. 261 (aangehouden)

– de motie-Lucas over de adviezen van de commissie macrodoelmatigheid

31 524, nr. 262 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Lucas over gegevens over de tevredenheid van werkgevers gebruiken als indicator

31 524, nr. 263

– de motie-Kuzu over het tegengaan van islamofobie en moslimhaat in het onderwijs

31 524, nr. 264

– de motie-Kuzu over betere regionale informatie-uitwisseling tussen onderwijsinstellingen

31 524, nr. 265

– de motie-Kuzu over het stimuleren van docentenstages

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Basisregistratie personen (BRP) en paspoorten en reisdocumenten

25 764, nr. 95

– de motie-Koser Kaya c.s. over stoppen met de verstrekking van persoonsgegevens aan genootschappen op geestelijke grondslag

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel

26 643, nr. 374

– de motie-De Caluwé over een uniform toelatingsstelsel voor digitale authenticatiemiddelen

26 643, nr. 375

– de motie-De Caluwé over een BIT-toets aan het begin van de publieke pilots met digitale authenticatiemiddelen

26 643, nr. 376

– de motie-De Caluwé over in ieder geval één publiek authenticatiemiddel introduceren in 2017

26 643, nr. 377

– de motie-Van Raak over alleen pilots met publieke identificatiemiddelen

26 643, nr. 378

– de motie-Koser Kaya/Verhoeven over in stand houden van de mogelijkheid om anoniem aankopen te doen

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Strafrechtelijke onderwerpen

29 279, nr. 290 (aangehouden)

– de motie-Kooiman c.s. over nader onderzoek naar de tapstoring in september 2012

Stemming

9. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

34 300 V, nr. 37

– de motie-Kuzu over geen inkoop van grondstoffen uit gebieden die onder controle staan van Daesh

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de krimp in het onderwijs en de initiatiefnota van het lid Straus over «Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans»

De Voorzitter: dhr. Veldman wenst zijn motie op stuk nr. 4 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 226, nr. 4 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Veldman/Ypma over de factor krimp als één van de toelatingscriteria bij een beroep op de Experimentenwet

34 226, nr. 5

– de motie-Veldman/Rog over aanpassing van de fusietoets

34 226, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Veldman over geen toetsplicht indien een school binnen zeven jaar onder de stichtingsnorm komt

34 226, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Veldman over een fusie toestaan indien daarmee een volwaardig aanbod van schoolsoorten in stand gehouden wordt

34 226, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Veldman/Ypma over een verplichting tot overleggen van een fusie-effectrapportage bij de medezeggenschap

34 226, nr. 9

– de motie-Veldman over een vertrouwelijke pre-toets voor schoolbesturen of medezeggenschapsraden

34 226, nr. 10

– de motie-Veldman/Ypma over bij een nieuwe bekostigingssystematiek rekening houden met de effecten van krimp

34 226, nr. 11

– de motie-Rog c.s. over advies van de Onderwijsraad over voor- en nadelen van een kleinescholentoeslag

34 226, nr. 12

– de motie-Ypma c.s. over recht doen aan andere doelen van de fusietoets

34 226, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen over het schrappen van de fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Staat van de Europese Unie

34 166, nr. 24

– de motie-Maij over het pakket arbeidsmobiliteit

34 166, nr. 25

– de motie-Maij/Grashoff over de verplichting voor multinationale ondernemingen om per land te rapporteren

34 166, nr. 26

– de motie-Maij/Verhoeven over het verbeteren van persvrijheid in Turkije

34 166, nr. 27

– de motie-Van Bommel/Gesthuizen over ratificeren door Turkije van het VN-Vluchtelingenverdrag

34 166, nr. 28

– de motie-Van Bommel over duidelijkheid vooraf over de waardering van de uitslag van het referendum

34 166, nr. 29

– de motie-Omtzigt over koppeling van een vluchtelingendeal aan ratificatie van het Protocol van New York door Turkije

34 166, nr. 30

– de motie-Omtzigt over onderzoek naar de beschuldigingen tegen Turkije

34 166, nr. 31

– de motie-Omtzigt over een verslag van de resultaten van het Nederlandse voorzitterschap in het derde kwartaal 2016

34 166, nr. 32

– de motie-Beertema/Fritsma over het terugdraaien van de Turkijedeal

34 166, nr. 33

– de motie-Verhoeven/Grashoff over de positie die Nederland inneemt over Passenger Name Records

34 166, nr. 34

– de motie-Verhoeven over het oprichten van een Europese grens- en kustwacht

34 166, nr. 35 (aangehouden)

– de motie-Verhoeven over een ja-campagne bij het referendum over Oekraïne

34 166, nr. 36

– de motie-Grashoff over geen beroep aantekenen tegen het Commissiebesluit inzake Starbucks

34 166, nr. 37

– de motie-Grashoff over meer opvangplaatsen beschikbaar stellen in het kader van het EU-voorzitterschap

34 166, nr. 38

– de motie-Grashoff/Verhoeven over het tegen de richtlijn over de opslag van passagiersgegevens stemmen

34 166, nr. 39

– de motie-Bontes over het respecteren van de uitslag van het referendum over Oekraïne

34 166, nr. 40

– de motie-Bontes over het nooit akkoord gaan met hervestiging van nieuwe asielzoekers uit Turkije

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 225, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Defensie over een voorstel voor aanwijzing van het project tot vervanging van de huidige Nederlandse onderzeeboten als groot project onderzeeboten

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Defensie te besluiten en het project tot vervanging van de huidige Nederlandse onderzeeboten aan te wijzen als groot project.

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Tbs

De Voorzitter: mw. Helder verzoekt haar motie op stuk nr. 196 aan te houden.

29 452, nr. 196 (aangehouden)

– de motie-Helder over het verlengen van de isd-maatregel

29 452, nr. 197

– de motie-Siderius/Kooiman over de consequenties van het afbouwen van residentiële plekken in de ggz

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

De Voorzitter: dhr. Sjoerdsma verzoekt zijn motie op stuk nr. 2091 aan te houden.

19 637, nr. 2089

– de motie-Sjoerdsma over het stimuleren van particuliere initiatieven voor taalonderwijs aan asielzoekers

19 637, nr. 2090

– de motie-Sjoerdsma over het uitsplitsen van asielcijfers

19 637, nr. 2091 (aangehouden)

– de motie-Sjoerdsma over de bescherming van lhbt-asielzoekers in de opvang

19 637, nr. 2092

– de motie-Voortman over een tijdpad voor het uitfaseren van de crisisnoodopvang

19 637, nr. 2093

– de motie-Voortman over het verbeteren van de screening van IND-tolken

19 637, nr. 2094

– de motie-Voortman over het realiseren van meerdere kleinschalige opvanglocaties

19 637, nr. 2095

– de motie-Voortman over kleinschalige opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers

19 637, nr. 2096

– de motie-Azmani/Kuiken over het weren van salafisten bij asielzoekerscentra

19 637, nr. 2097

– de motie-Azmani over een apart regime voor treiterende en bedreigende asielzoekers

19 637, nr. 2098 (aangehouden)

– de motie-Kuiken over het wegnemen van logistieke drempels voor screening, intake en procedure

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen

31 311, nr. 155

– de motie-Ronnes/Koolmees over goed onderbouwen van kostenmaatregelen

31 311, nr. 156

– de motie-Merkies over kosten van taxateurs bij klanten in een bijzonderbeheertraject

31 311, nr. 157

– de motie-Merkies over de informatievoorziening aan klanten in bijzonderbeheertrajecten

31 311, nr. 158

– de motie-Tony van Dijck/Graus over niet doorberekenen van additionele kosten aan bedrijven in bijzonder beheer

31 311, nr. 159

– de motie-Tony van Dijck/Graus over volledige inzage in hun klant-/kredietdossier voor bedrijven

31 311, nr. 160

– de motie-Tony van Dijck/Graus over tijdige bekendmaking van plaatsing in bijzonder beheer

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toekomst van de verzekeringssector

32 013, nr. 111

– de motie-Ronnes over transparant maken van de berekeningswijze van schikkingen

32 013, nr. 112 (aangehouden)

– de motie-Aukje de Vries over de discretionaire bevoegdheid van DNB voor kleine verzekeraars

32 013, nr. 113

– de motie-Nijboer/Oosenbrug over waarborgen van de privacy van verzekerden

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over onderzoek naar uitbreiding van het aantal organisaties van openbaar belang

De Voorzitter: dhr. Van Vliet wenst zijn motie op stuk nr. 8 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 977, nr. 8 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Vliet over woningcorporaties die niet de status van OOB krijgen

33 977, nr. 9

– de motie-Aukje de Vries c.s. over niet aanmerken van kleine woningcorporaties als OOB

33 977, nr. 10

– de motie-Aukje de Vries c.s. over niet aanmerken van pensioenfondsen als OOB

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kwaliteit verpleeghuiszorg

31 765, nr. 174

– de motie-Siderius over een moratorium op verdwijnen van banen in de verpleeghuiszorg

31 765, nr. 175

– de motie-Agema over landelijk uitrollen van best practices

31 765, nr. 176

– de motie-Otwin van Dijk/Potters over concretiseren hoe goede voorbeelden de norm worden

31 765, nr. 177

– de motie-Bergkamp/Agema over passende oplossingen voor ouderen die op een wachtlijst staan

31 765, nr. 178

– de motie-Keijzer over geen nieuwe verantwoordingssystematiek optuigen voor de besteding van extra geld

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dementiezorg

34 104, nr. 95

– de motie-Siderius/Keijzer over inkopen van voldoende respijtzorg tegen een redelijk tarief

34 104, nr. 96

– de motie-Otwin van Dijk/Potters over ontwikkelen van een programma dementievriendelijke samenleving

34 104, nr. 97

– de motie-Bruins Slot c.s. over opnemen van de casemanager dementie als aparte aanspraak

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

34 361, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

34 183, nr. 36

Brief van het presidium over de Reisregeling Buitenland

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en, conform de rijksbrede Reisregeling Buitenland, de kleine kosten per 1 januari 2016 wederom voor declaratie in aanmerking te laten komen.

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Huisvesting doelgroepen

19 637, nr. 2099

– de motie-Madlener over het sluiten van de grenzen voor alle asielzoekers

19 637, nr. 2100

– de motie-Bashir over meer betaalbare huurwoningen voor ouderen of mensen met een beperking

19 637, nr. 2101

– de motie-Bashir over het voorkómen van tekorten in de studentenhuisvesting

19 637, nr. 2102

– de motie-Ronnes/Keijzer over de huisvesting van vluchtelingen

19 637, nr. 2103

– de motie-Ronnes/Keijzer over personen met een zorgindicatie van tien uur of meer uitzonderen van de passendheidsnorm

19 637, nr. 2104

– de motie-Ronnes over de samenwerking tussen institutionele beleggers en corporaties

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stedelijke Vernieuwing

30 136, nr. 44

– de motie-Albert de Vries c.s. over steun voor Rotterdam bij de opgave voor wonen

30 136, nr. 45

– de motie-Bashir over het buiten het leefbaarheidsbudget houden van personeelsuitgaven

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de renovatie van het Binnenhof

34 293, nr. 8

– de motie-Madlener over een minder vergaand onderhoudsplan voor het Binnenhof

34 293, nr. 9

– de motie-Koolmees c.s. over het uitwerken van een alternatieve gefaseerde variant

34 293, nr. 10

– de motie-Koolmees c.s. over een variant waardoor de Tweede Kamer zo lang mogelijk kan blijven functioneren op het Binnenhof

34 293, nr. 11

– de motie-Krol over de mogelijkheden van nieuwbouw op de plaats van het «hotel»

34 293, nr. 12

– de motie-Wolbert/Kerstens over verantwoordelijkheid op basis van de Wet aanpak schijnconstructies

34 293, nr. 14 (gewijzigd, was nr. 13)

– de gewijzigde motie--De Caluwé over tijdwinst door het verplaatsen van de activiteiten rond Prinsjesdag

Stemming

25. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

34 300 XIII, nr. 128

– de motie-Koser Kaya/Thieme over het toezicht van de NVWA op de import van voedsel

26. Debat over de Europese Top van 17 en 18 december 2015 met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD en PvdA

7 minuten voor SP, CDA, PVV en D66

5 minuten voor ChristenUnie, GroenLinks, SGP en PvdD

4 minuten voor 50PLUS

2,5 minuut voor Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren

1,5 minuut voor Houwers, Klein en Van Vliet

27. Debat over het rapport van de Commissie Oosting met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34 350

28. Debat over de Najaarsnota 2015 met maximum spreektijden van:

12 minuten voor VVD en PvdA

10 minuten voor SP, CDA, PVV en D66

7 minuten voor ChristenUnie, GroenLinks, SGP en PvdD

5 minuten voor 50PLUS

3,5 minuut voor Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren

2 minuten voor Houwers, Klein en Van Vliet

29. VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (AO d.d. 12/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Scheepvaart (AO d.d. 05/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Leefomgeving (AO d.d. 01/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO ProRail (AO d.d. 03/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Voortgang trekkingsrecht pgb (AO d.d. 10/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO GGZ (AO d.d. 03/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 25/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 360

40. Wijziging van het Belastingplan 2016 (onder voorbehoud van plenaire aanmelding)

41. Gezamenlijke behandeling van (re- en dupliek):

33 990

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

33 992

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

34 265

42. Regels met betrekking tot de veiligheid en het in handel brengen van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen 2016)

34 307, nr. 9

43. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

34 307, nr. 10

44. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»

Langetermijnagenda

Kerstreces 2015: 18 december t/m 11 januari 2016 (week 52, 53 en week 1)

12, 13, 14 januari (week 2)

– VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 08/12)

– VAO Decentralisatie en participatie (AO d.d. 09/12)

34 271 (Wijziging van de Telecommunicatiewet) (versterking telecommunicatiebeleid))

34 248 (Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen)

34 251 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen)

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

34 156 (voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (voortzetting))

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

34 263 (R2055) (Belastingregeling Nederland Sint Maarten)

19, 20, 21 januari (week 3)

34 052 (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130))

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

26, 27, 28 januari (week 4)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

34 234 (Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten)

2, 3, 4 februari (week 5)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

9, 10, 11 februari (week 6)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

34 237 ((Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)

34 009 (Rijkssanctiewet)

16, 17, 18 februari (week 7)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

Krokusreces 2016: 19 t/m 29 februari (week 8)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 987 (voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

34 346, nr. 1 Burgerinitiatief «Ons Geld»

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

7. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

8. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

9. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

10. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

11. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

12. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

18. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

19. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs (Van Meenen) (Minister OCW)

20. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

24. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

26. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

27. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

28. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

29. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

30. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

31. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

32. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

33. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

34. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

35. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

36. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

37. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

38. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

39. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

40. Debat over Groningen (Minister EZ)

41. Debat over energie (Minister EZ)

42. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

43. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

44. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

45. Debat over het privacyverdrag met de VS (Gesthuizen) (Minister V&J en Minister BuZa)

46. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

47. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

48. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

49. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

50. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

51. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

52. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven) (Minister EZ)

53. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

54. Debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s (Grashoff) (Minister van Financiën)

55. Debat over het maatwerkdiploma (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

56. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

57. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

58. Debat over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg (Siderius) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over fouten bij de herbeoordeling van derivaten door banken (Nijboer) (Minister Financiën)

60. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

61. Debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

4. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

6. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

7. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

9. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

10. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

11. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

13. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

14. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

16. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

17. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

18. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

19. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

21. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over de beveiliging van persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

25. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

26. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

27. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

30. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

31. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

33. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

34. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

35. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

37. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

38. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

40. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

42. Dertigledendebat over olieresten in voedsel (Dikkers) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

44. Dertigledendebat over de achterstanden bij het UWV (Van Weyenberg) (Minister SZW)

45. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

46. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

47. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

48. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

49. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

50. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

51. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

52. Dertigledendebat over gemeenten die de wietteelt uit het illegale circuit willen halen (Bergkamp) (Minister V&J)

53. Dertigledendebat over de OECD studie van het Nederlands landbouwbeleid (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

54. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

55. Dertigledendebat over het bericht dat huishoudens schulden hebben door dure zorg en hoge huur (Krol) (Minister SZW)

56. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

57. Interpellatie-Karabulut over de uitspraken van de Staatssecretaris van SZW over voedselbanken (Staatssecretaris SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 14 december van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Voortman: «Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg» (33 895) en de initiatiefnota van het lid Ellemeet «Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal» (34 169)

Maandag 14 december van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Maandag 14 december van 15.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie (34 232)

Maandag 1 februari 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Agnes Mulder/Omtzigt over late betalingen: «Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis» (Kamerstuk 34 172)

Recesperiodes

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017