Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630136 nr. 44

30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES C.S.

Voorgesteld 10 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rijksoverheid 19 september 2011 samen met zeventien andere partijen het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid heeft getekend, waarin alle partijen zich hebben verbonden aan de ambities, de langdurige inzet en de integrale aanpak van Rotterdam-Zuid;

constaterende dat in de pijlers school, werk en veiligheid grote voortgang is gemaakt, maar dat de opgave met betrekking tot wonen in een patstelling dreigt te raken;

constaterende dat het Rijk in de voorwaardenscheppende sfeer een aantal besluiten en algemene maatregelen heeft genomen die de eigen kracht in de pijler wonen kunnen versterken;

constaterende dat de gemeente Rotterdam inmiddels besloten heeft om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanpak op Zuid, en voornemens is om dit een aantal jaren te continueren;

constaterende dat het desondanks niet lukt om de opgave in de pijler wonen van de grond te krijgen;

van oordeel dat het Rijk door medeondertekening van het nationaal programma de plicht heeft om samen met gemeente, corporaties en eigenaren te zoeken naar wegen om ook de in dit programma vastgelegde opgave in de pijler wonen te kunnen realiseren;

verzoekt de regering, de gemeente Rotterdam en andere betrokkenen te ondersteunen bij het opstellen van een plan voor de realisatie van de opgave in de pijler wonen, waarbij ingezet wordt op het versterken van de eigen kracht van betrokken partijen;

verzoekt de regering tevens, bij blijvend ontoereikende eigen kracht voorstellen te doen welke bijdrage het Rijk aanvullend kan leveren om spoedige realisering van het plan mogelijk te maken, en de Kamer daar voor 1 april 2016 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Ronnes

Koolmees