34 334 Onderwijs aan vreemdelingen

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID YPMA C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat alle vluchtelingenkinderen in Nederland recht hebben op goed onderwijs, en scholen die de kinderen een warm welkom geven een compliment verdienen;

overwegende dat scholen bij het onderwijs aan vluchtelingenkinderen moeten kunnen rekenen op toereikende bekostiging;

constaterende dat in het primair onderwijs voor asielzoekers- en nieuwkomerskinderen een aanvullende bekostiging van circa € 4.300 per jaar bovenop de reguliere bekostiging van circa € 4.700 per jaar komt, waardoor er in het primair onderwijs maximaal circa € 9.000 beschikbaar is;

constaterende dat in het voortgezet onderwijs voor asielzoekers- en nieuwkomerskinderen een aanvullende bekostiging van circa € 4.100 per jaar bovenop de reguliere bekostiging van circa € 6.900 per jaar komt, waardoor er in het voortgezet onderwijs maximaal circa € 11.000 beschikbaar is;

overwegende dat er niettemin op dit moment binnen het onderwijsveld te veel onduidelijkheid bestaat over de bekostiging van het onderwijs aan vluchtelingenkinderen;

verzoekt de regering, duidelijk te communiceren over de maatwerkfinanciering waarbij de bekostiging voor het onderwijs zowel in opvangcentra als in reguliere scholen voor een geheel jaar, of naar rato hiervan een gedeelte:

  • € 9.000 bedraagt in het primair onderwijs;

  • € 11.000 bedraagt in het voortgezet onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Grashoff

Van Meenen

Voordewind

Naar boven