Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 5 oktober 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 9 oktober

14.00 uur

Woensdag 10 oktober

10.15 uur

Donderdag 11 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 224

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de werkkostenregeling en de regeling van de dienstauto voor de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 63 van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig omdat het over onze rechtspositie gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel alleen kunnen aannemen met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

32 722

Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

32 722 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdelen A t/m Bc

– amendement Graus (11,II)

  • Indien 11 verworpen:

  • – amendement Verheijen (10)

– onderdeel C

– artikel I

– artikelen II en III

– amendement Graus (11,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats Emco in Emmen, het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka en de situatie bij SW bedrijf Licom

29 817, nr. 88

– de motie-Karabulut/Sap over behoud van werk en inkomen van werknemers van sociale werkplaatsen

29 817, nr. 89

– de motie-Karabulut/Sap over een handreiking aan Oost-Groningen en Zuid-Limburg

29 817, nr. 90

– de motie-Van Vliet over behoud van werkgelegenheid bij sociale werkplaatsen

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

31 898

Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen (incl. begroting ministerie van Financiën (33 400-IX)

33 400, nr. 6

– de motie-Harbers/Plasterk over instemming met het deelakkoord begroting

33 400, nr. 7

– de motie-Van Vliet over het teruggeven van het kwartje van Kok

33 400, nr. 8

– de motie-Van Vliet over het terugbrengen van het btw-tarief naar 19%

33 400, nr. 9

– de motie-Van Vliet over verlaging van het btw-tarief naar 18%

33 400, nr. 10

– de motie-Van Hijum over een verkenning naar mogelijkheden voor bouwsparen

33 400, nr. 11

– de motie-Merkies over de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting

33 400, nr. 12

– de motie-Merkies over het niet verhogen van het eigen risico

33 400, nr. 13

– de motie-Merkies over de verhoging van de AOW-leeftijd

33 400, nr. 14

– de motie-Merkies over de voorgenomen bezuiniging op ruimtevaart

33 400, nr. 15

– de motie-Koolmees/Van Hijum over het terugdraaien van de ombuiging op het ruimtevaartprogramma

33 400, nr. 16

– de motie-Schouten c.s. over de verbinding tussen pensioenen en wonen

21 501-20, nr. 644

– de motie-Roemer c.s. over een financiële transactietaks

8. Debat over de jaarverslagen van de Nationale Ombudsman over het jaar 2010 (32 654, nr. 2) en over het jaar 2011 (33 172, nr. 2)

9. Debat over de agenda van de Europese Top met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

10. Debat over de problematiek rondom ondervoede ouderen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

11. Dertigledendebat over de psychische problematiek en de toename van suïcidepogingen bij vreemdelingen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

12. Interpellatie-Leijten over het oordeel dat de Nma de boetes aan thuiszorgorganisaties moet herzien met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

13. VSO Ontwerpbesluit Aanbestedingswet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. Begroting van de Koning (I), Begroting Algemene Zaken (IIIA), Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

33 108

15. Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

32 840

16. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

33 208

17. Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken

33 229

18. Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de omzetting van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2010, L 334)

33 131

19. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

33 174

20. Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Langetermijnagenda

23, 24 en 25 oktober (week 43)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), onderdeel Economie en Innovatie

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 (Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

33 062 (Wijziging van diverse wetten i.v.m. de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren)

33 294 (Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting) (na ontvangst van een brief)

33 327 (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)

33 250 (Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s)

33 054 (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

33 184 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet i.v.m. enkele aanpassingen)

33 125 (Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels i.v.m. het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en i.v.m. wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels)

33 318 (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)

30 en 31 oktober, 1 november (week 44)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII), onderdeel Immigratie, Integratie en Asiel

– Begroting Staten-Generaal (IIA) + Begroting overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

33 185 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten i.v.m. de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 268 (Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen)

33 187 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)

33 244 (Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze wet)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

6, 7 en 8 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

33 012 (Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie i.v.m. de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard)

33 032 (Wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie)

33 115 (Wet opslag duurzame energie)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

33 222 (Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds)

13, 14 en 15 november (week 46)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Belastingplan 2013 (plenaire behandeling inclusief stemmingen)

33 157 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

32 512 (Wijziging van boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers)

33 197 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van een richtlijn betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking)

20, 21 en 22 november (week 47)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XII)

– Begroting Defensie (X)

– Debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel (debat met de regering)

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

4, 5 en 6 december (week 49)

– Begroting Landbouw en Natuur (XIII)

11, 12 en 13 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

18, 19 en 20 december (week 51)

– Stemmingen over begrotingen (amendementen én wetsvoorstellen) *

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister SZW) (op verzoek van de aanvrager niet eerder agenderen dan half oktober)

2. Debat over de afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie (Monasch) (minister BZK)

3. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

4. Debat over het digitaliseren van archieven door mormonen (Koopmans) (minister BZK)

5. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

6. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Venlo en Emmen (Koopmans) (staatssecretaris Fin + minister BZK)

7. Debat over het bericht dat de klassen in het basisonderwijs zeer groot zijn (Smits) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

8. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

3. Dertigledendebat over de ondernemersgeest van dit kabinet (Verhoeven) (minister EL&I + minister SZW) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

4. Dertigledendebat over het bericht dat vervoersbedrijven in grote financiële problemen zijn gekomen (Monasch) (minister I&M) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

5. Dertigledendebat over het bericht «Meer kwijt aan gas en licht» (Van Vliet) (minister EL&I)

6. Dertigledendebat over het bericht dat ziekenhuizen 400 miljoen extra vermogen hebben opgebouwd in 2011 (Van der Veen) (minister VWS)

7.Dertigledendebat over het bericht dat Nederlanders in de toekomst hun zorg zo veel mogelijk zelf moeten gaan betalen (Gerbrands) (minister VWS)

8. Interpellatie-Grashoff over het steeds langer uitblijven van het Nationaal Actieplan Gewasbescherming en in samenhang daarmee vertraging in de uitvoering van de aangenomen motie over het verbod op glyfosaat (32 372, nr. 65) (staatssecretaris I&M)

9. Dertigledendebat over het bericht «Duizenden overheidsbestuurders doelloos op reis» (Elissen) (minister BZK en minister BuZa)

10. Dertigledendebat over het faillissement van de wietpas (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

11. Dertigledendebat over de groeiende jeugdwerkloosheid volgens de laatste cijfers van het CBS (Karabulut) (minister SZW)

12. Dertigledendebat over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

13. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent (Van Tongeren) (minister I&M) (voorafgegaan door een brief)

14. Dertigledendebat over het bericht «Europese kerncentrales niet veilig genoeg» (Van Tongeren) (minister EL&I)

15. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie foute berekeningen maakt van de luchtkwaliteit (Van Veldhoven) (minister I&M) (voorafgegaan door een brief)

16. Dertigledendebat over de situatie rond de tentenkampen van asielzoekers in Amsterdam, Osdorp en in Den Haag, Malieveld (Gesthuizen) (minister I&A) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

33 124 (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

32 412 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet i.v.m. het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen) (re- en dupliek)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 12 november van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over ondernemen.

Maandag 3 december van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport Infra

Maandag 10 december van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over Water (begrotingsartikelen) en het Deltafonds 2013, inclusief de wateronderdelen van het projectenboek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(stand per 5 oktober 2012)

VVD

392

minuten

PvdA

366

minuten

PVV

222

minuten

SP

220

minuten

CDA

203

minuten

D66

195

minuten

ChristenUnie

145

minuten

GroenLinks

128

minuten

SGP

124

minuten

PvdD

112

minuten

50PLUS

107

minuten

Recesperiodes

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014