33 400 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN KOOLMEES EN VAN HIJUM

Voorgesteld 4 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor Nederland investeringen in ruimtevaart zeer rendabel zijn in termen van innovatie en werkgelegenheid;

overwegende dat de aanwezigheid van ESTEC voortkomt uit een stevige Nederlandse bijdrage aan ruimtevaartprogramma's;

overwegende dat de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de ESA-ministeriële conferentie van 20 en 21 november een stevig budgettair mandaat nodig heeft om een volwaardige ESA-partner te kunnen blijven;

constaterende de bereidheid van de minister van EL&I om alternatieven in overweging te nemen als de Kamer met een dekking zou komen;

verzoekt de regering, om de ombuiging op het ruimtevaartprogramma van 30 miljoen euro vanaf 2015 structureel terug te draaien en deze als volgt evenredig te financieren vanuit de begrotingen van de drie bij ruimtevaart betrokken departementen:

  • ten aanzien van de begroting van EL&I jaarlijks 10 miljoen euro te verdelen onder:

  • Begrotingsartikel 12, Innovatie, voor 4 miljoen euro (versterking Nederlands

    bedrijfsleven);

  • Begrotingsartikel 14, Energie, voor 4 miljoen euro (energie-innovatie);

  • Begrotingsartikel 17, Kennis en Innovatie, voor 2 miljoen euro;

  • ten aanzien van de begroting van OCW jaarlijks 10 miljoen euro uit artikel 16, Onderzoek en Wetenschapsbeleid (waaronder ook het ruimtevaartonderzoek valt);

  • ten aanzien van de begroting van I&M jaarlijks 10 miljoen euro te minderen op de 158 miljoen euro totaal op de gezamenlijke post «opdrachten» in de artikelen 11 tot en met 24,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Van Hijum

Naar boven