Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 27

27 Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • -de motie-Lodders/Geurts over het schrappen van het besluit om de ontheffingen voor varkens- en pluimveehouders niet te verlengen (21501-32, nr. 964);

  • -de motie-Ronnes c.s. over een uitzondering voor 2018 voor het discarden van schol in de gerichte tongvisserij (21501-32, nr. 965);

  • -de motie-Ronnes/Geurts over een tijdelijke oplossing voor vrije-uitloopeieren (21501-32, nr. 966);

  • -de motie-Dijkgraaf/Geurts over ruimte voor de sector om de alternatieve registratiemethode e-CMR te gebruiken (21501-32, nr. 967).

(Zie vergadering van 9 februari 2017.)

De voorzitter:

De motie-Lodders/Geurts (21501-32, nr. 964) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat begin februari 2017 in het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 voor de melkveehouderij opeens aangekondigd wordt dat de ontheffingen in het kader van de regeling ontheffing productierechten varkens en pluimvee (POR-regeling) voor varkens- en pluimveehouders niet verlengd wordt;

overwegende dat de POR-regeling deels een compensatie was voor het investeren in mestverwerking, wat deze sectoren hebben gedaan;

overwegende dat de POR-regeling op 31 december 2017 afloopt en derhalve niet bijdraagt aan het reduceren van de fosfaatproductie in 2017;

overwegende dat de evaluatie van de Meststoffenwet nog gaande is en dat de varkens- en pluimveehouders niet betrokken zijn bij dit beleidsvoornemen;

verzoekt de regering, dit geen onderdeel te laten zijn van het maatregelenpakket 2017 en hierover te besluiten in het kader van de evaluatie Meststoffenwet in overleg met de betrokken sectoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 969, was nr. 964 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Lodders/Geurts over het schrappen van het besluit om de ontheffingen voor varkens- en pluimveehouders niet te verlengen (21501-32, nr. 969, was nr. 964).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes c.s. over een uitzondering voor 2018 voor het discarden van schol in de gerichte tongvisserij (21501-32, nr. 965).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Geurts over een tijdelijke oplossing voor vrije-uitloopeieren (21501-32, nr. 966).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Geurts over ruimte voor de sector om de alternatieve registratiemethode e-CMR te gebruiken (21501-32, nr. 967).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Dijkgraaf (SGP):

We hebben zojuist als Kamer vier moties aangenomen die alle vier ontraden zijn. Wij zouden dus graag een brief ontvangen over alle vier de aangenomen moties.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.