Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 22

22 Stemmingen moties Wegverkeer en verkeersveiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid,

te weten:

  • -de motie-Ronnes/Van Helvert over een beperkte verbreding van de N36 ten behoeve van de verkeersveiligheid (29398, nr. 550);

  • -de motie-Visser over nagaan wat nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren (29398, nr. 552);

  • -de motie-Belhaj over verbeteringen in de informatieketen inzake verkeersongevallen (29398, nr. 553).

(Zie vergadering van 8 februari 2017.)

De voorzitter:

De motie-Belhaj (29398, nr. 553) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de met algemene stemmen aangenomen motie-Belhaj c.s. (29398, nr. 509) wordt gevraagd om een plan van aanpak voor een sluitende registratie van de plaats en de oorza(a)k(en) van verkeersongevallen;

constaterende dat de minister van I en M in haar brief van 19 september 2016 (29398, nr. 528) aangeeft samen met alle partners te bezien welke verbeteringen in de informatieketen mogelijk zijn, met als doel één loket met alle informatie over verkeersongevallen;

overwegende dat uit een recente proef van VeiligheidNL in het Medisch Centrum Leeuwarden blijkt dat 80% van de ongevallen die op de spoedeisende hulp werden behandeld, niet voorkomt in de politieregistratie;

verzoekt de regering, de Kamer voor 1 oktober 2017 te informeren over de termijn(en) waarop de verbeteringen geïnventariseerd en gerealiseerd zullen zijn;

verzoekt de regering tevens om interdepartementaal inzichtelijk te maken welke relevante databronnen beschikbaar zijn, en om deze te gebruiken om de informatie over verkeersongevallen te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 554, was nr. 553 (29398).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Van Helvert over een beperkte verbreding van de N36 ten behoeve van de verkeersveiligheid (29398, nr. 550).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Visser over nagaan wat nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren (29398, nr. 552).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Belhaj over verbeteringen in de informatieketen inzake verkeersongevallen (29398, nr. 554, was nr. 553).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de fractie van Monasch ertegen, zodat zij is aangenomen.