Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 8

8 Stemmingen moties Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg,

te weten:

 • -de motie-Leijten over niet minder maar meer rechtsbescherming na harmonisering van de wetten (32399, nr. 63);

 • -de motie-Leijten over toezicht op de naleving van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Hoekstra (32399, nr. 64);

 • -de motie-Bruins Slot over de kosten voor een zorgvuldige uitvoering van de wet (32399, nr. 65);

 • -de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over de regierol van de officier van justitie binnen de verplichte ggz (32399, nr. 66);

 • -de motie-Pia Dijkstra over de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen (32399, nr. 67);

 • -de gewijzigde motie-Pia Dijkstra over het monitoren van de beleving en de ervaringen van patiënten (32399, nr. 72, was nr. 69);

 • -de motie-Pia Dijkstra over het hanteren van een implementatietijd van minimaal achttien maanden (32399, nr. 70);

 • -de motie-Bouwmeester c.s. over een richtlijn om de open norm "onmiddellijk" nader in te vullen (32399, nr. 71).

(Zie vergadering van 2 februari 2017.)

De voorzitter:

De motie-Leijten (32399, nr. 63) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris zegt dat harmonisering van de wetten doorgaat en er niet gewacht wordt op de evaluatie;

spreekt uit dat bij harmonisering het niveau van de rechtsbescherming in de verschillende wetten minimaal gelijk blijft, dan wel wordt vergroot,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 82, was nr. 63 (32399).

De voorzitter:

De motie-Leijten (32399, nr. 64) is in die zin gewijzigd (nr. 83)en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Leijten en Van Nispen, en luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de monitoring van de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra zal stoppen;

overwegende dat het van groot belang is dat er blijvend wordt toegezien op naleving van de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra;

verzoekt de regering om de commissie-Hoekstra te verzoeken om toe te blijven zien op de naleving en implementatie van de aanbevelingen in het rapport van de commissie-Hoekstra,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 84, was nr. 83 (32399).

De voorzitter:

De motie-Bruins Slot (32399, nr. 65) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een goede uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg kosten met zich mee zal brengen;

constaterende dat de Raad van State constateert dat de kosten bij het Openbaar Ministerie te laag worden geschat;

overwegende dat ook niet bekend is wat de kosten zijn voor:

 • -het regio-overleg;

 • -de coördinatierol van het OM;

 • -de uitbreiding van de verzoekersrol voor de officier van justitie;

 • -het ICT-systeem van het OM;

 • -de kosten van gemeenten

 • -de Inspectie voor de Gezondheidszorg;

verzoekt de regering, voor het zomerreces 2017 aan beide Kamers een brief te doen toekomen waarin nauwkeurig uiteengezet en onderbouwd is welke kosten er bij de verschillende instanties mee gemoeid zijn om deze wet zorgvuldig uit te kunnen voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 85, was nr. 65 (32399).

De voorzitter:

De motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra (32399, nr. 66) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de officier van justitie een actieve regierol binnen de verplichte ggz gaat krijgen;

overwegende dat de officier van justitie de nieuwe rol binnen de verplichte ggz goed kan vervullen indien er een andere werkwijze dient te worden gehanteerd dan de huidige in het kader van de taak onder de Wet BOPZ;

overwegende dat het Openbaar Ministerie in verband met deze nieuwe rol dient te beschikken over meer expertise, meer fte's, een relevant netwerk en voldoende middelen;

overwegende dat nog onvoldoende helder is hoe deze rol in de praktijk structureel wordt ingevuld en hoe aan de andere rolinvulling wordt voldaan;

verzoekt de regering, voor het zomerreces voor beide Kamers in kaart te brengen hoe deze nieuwe rol in de praktijk gerealiseerd gaat worden, welke stappen hierin moeten worden gezet en hoe de voortgang is, voordat de Wet verplichte ggz in werking treedt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 86, was nr. 66 (32399).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten over het niveau van de rechtsbescherming bij harmonisering van de wetten (32399, nr. 82, was nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Leijten/Van Nispen over toezicht op de naleving en implementatie van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Hoekstra (32399, nr. 84, was nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruins Slot over de kosten voor een zorgvuldige uitvoering van de wet (32399, nr. 85, was nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over de regierol van de officier van justitie binnen de verplichte ggz (32399, nr. 86, was nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra over de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen (32399, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pia Dijkstra over het monitoren van de beleving en de ervaringen van patiënten (32399, nr. 72, was nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra over het hanteren van een implementatietijd van minimaal achttien maanden (32399, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bouwmeester c.s. over een richtlijn om de open norm "onmiddellijk" nader in te vullen (32399, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen.