Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 42

42 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) - 34674 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 01 februari 2017 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Verslag informele Europese Raad van 3 februari 2017 - 21501-20-1192 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde Agenda WSBVC Raad van 3 maart 2017 - 21501-31-429 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Ronnes c.s. over een uitzondering voor 2018 voor het discarden van schol in de gerichte tongvisserij - 21501-32-968 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Energieraad 27 februari 2017 - 21501-33-630 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: wijziging coördinatieverordening sociale zekerheid - 22112-2299 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Voorstel voor een verordening inzake de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevriezingsbevelen en confiscatiebeslissingen - 22112-2300 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijnvoorstel strafbaarstelling witwassen - 22112-2301 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Incidentonderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie over De Woenselse Poort - 24587-673 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 07 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Situatie bij Insel Air - 24804-93 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 03 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitbreiding informatie in de integrale helikopterrapportage - 25928-73 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer: "UWV, balanceren tussen ambities en middelen" - 26448-587 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het NLR-rapport "Geluidsbeleving F-35 ten opzichte van F-16" - 26488-429 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarverslag Amerikaanse DOT&E over het F-35 programma - 26488-430 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de e-healthweek en reactie op het briefadvies over implementatie van e-health van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - 27529-145 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken van het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de notulen van de vergadering van het Directeuren Overleg Alcohol op 7 maart 2008 - 27565-150 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nieuwe bevoegdheidscijfers voortgezet onderwijs - 27923-236 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 07 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse F-16's in de strijd tegen ISIS - 27925-606 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek Sociale Huur - 27926-276 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het bericht "Duitsland omzeilt afwaardering vrije uitloop ei" - 28807-208 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Öztürk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 januari 2017, over het bericht "Veel moslims in Nederland leven in angst" - 29614-57 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 03 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

WOB-verzoeken over de advieswerkzaamheden van Gerard Bouman - 29628-688 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afspraken rechthebbenden en internetserviceproviders over samenwerking bij vergroten legaal aanbod films en over voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron - 29838-89 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de berichten "Officier van justitie: Brabant is een soort van Sodom en Gomorra" en "Zorgen opmars onderwereld in Noord-Nederland" - 29911-141 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Scenario's implementatie ILUC-richtlijn - 30196-522 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

IGZ jaarrapportage 2015 van de Wet afbreking zwangerschap - 30371-37 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van de Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR); Genève, 1 oktober 2016 - 30952-265 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van Bijlagen 2, 6 en 7 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 1 oktober 2016 - 30952-266 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart; Chicago, 7 december 1944 - 30952-267 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart; Straatsburg, 12 december 2013, 30 juni 2015, 18 december 2015 en 28 juni 2016 - 30952-268 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over de berichtgeving dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart sluit, vanwege het ontbreken van structurele financiering - 31015-131 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen van de commissie over Btw-carrouselfraude en Btw-carrouselfraude en antwoord op vraag van het lid Omtzigt en het lid Groot, gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 25 oktober 2016 - 31066-343 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang - 31322-325 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage aanbevelingen commissie-Gunning - 31322-326 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken patiënten- en cliëntenrechten - 31476-15 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Erfgoedbalans 2017 - 31482-102 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie Innovatieagenda Energie en reactie op moties over het onderzoekscentrum voor de energietransitie - 31530-2 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het onderzoek naar de inzet van het familiegroepsplan in de jeugdbescherming - 31839-560 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 6 Btw-compensatiefonds (BCF) op de begroting Financiën en Nationale Schuld (IX) - 31935-39 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage handhavingscijfers NVWA 2016 inzake naleving van de regels in de Tabaks- en rookwarenwet - 32011-57 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen inzake jurisprudentie crisismaatregel, gedaan tijdens de plenaire behandeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg op donderdag 2 februari 2017 - 32399-78 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvullende toelichting enkele amendementen inzake Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 32399) - 32399-79 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gestanddoening toezegging wetgevingsoverleg Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik en toezegging boetebesluit - 32545-60 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen commissie over het verslag Financieel Stabiliteitscomité en over de ESRB-waarschuwing inzake de Nederlandse woningmarkt - 32545-61 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Startbeslissing voor de rivierverruiming bij Oeffelt - 32698-32 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht activiteiten preventie en gezondheid via het ministerie van VWS - 32793-256 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Conclusie eindrapport herevaluatie verwerking productiewater Schoonebeek - 32849-100 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over het bericht 'Schuur boerderij Kolham stort in' - 32849-101 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 18: scheepvaart en havens - 32861-23 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "Digitale waardigheid. Bescherming van publieke waarden in de digitale samenleving" - 26643-445 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ongebruikte telecomkabels en - voorzieningen - 33613-8 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorlichting aan Nederlanders in het buitenland over verliesbepalingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap - 33852-(R2023)-52 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Update traject n.a.v. verkenning maatschappelijke bank - 34065-13 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie van het lid Pia Dijkstra over het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor bruidsparen zonder de Nederlandse nationaliteit of woonplaats - 34102-15 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording op vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst - 34120-11 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van het Besluit fiscale eenheid 2003 - 34323-19 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Programma sociaal domein - 34477-16 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Diverse onderwerpen sociaal domein zoals aan de orde gesteld in de brede regietafel sociaal domein - 34477-17 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake "De bescherming van de burgerbevolking in gewapend conflict: over gebaande paden en nieuwe wegen" - 34550-V-66 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Trends onderzoek juridische beroepen - 34550-VI-100 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Staat van het Bestuur 2016 - 34550-VII-42 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen - 34552-78 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aandachtspunten gemeenten harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - 34596-8 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl - 2017Z02176 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad - 33785-15 

voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, L. Ypma (PvdA) - 08 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 23 januari 2017, over Leven Lang Leren - 30012-75 

voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 23 januari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken inzake een advies over het voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind - 34541-5 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van werkbezoek van een delegatie uit de contactgroep Frankrijk aan Frankrijk (9 tot en met 12 januari 2017) - 34676-1 

voorzitter van de contactgroep Frankrijk, T.M.Ch. Elias (VVD) - 09 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a.de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) (34674).