21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 969 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 964

Voorgesteld 14 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat begin februari 2017 in het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 voor de melkveehouderij opeens aangekondigd wordt dat de ontheffingen in het kader van de regeling ontheffing productierechten varkens en pluimvee (POR-regeling)voor varkens- en pluimveehouders niet verlengd wordt;

overwegende dat de POR-regeling deels een compensatie was voor het investeren in mestverwerking, wat deze sectoren hebben gedaan;

overwegende dat de POR-regeling 31-12-2017 afloopt en derhalve niet bijdraagt aan het reduceren van de fosfaatproductie in 2017;

overwegende dat de evaluatie van de meststoffenwet nog gaande is en dat de varkens- en pluimveehouders niet betrokken zijn bij dit beleidsvoornemen;

verzoekt de regering, dit geen onderdeel te laten zijn van het maatregelenpakket 2017 en hierover te besluiten in het kader van de evaluatie Meststoffenwet in overleg met de betrokken sectoren,

en gaat over tot de orde van de dag

Lodders

Geurts

Naar boven