Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 26

26 Stemmingen moties Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..,

te weten:

  • -de motie-Verhoeven over de effecten van de wet op het vestigingsklimaat in Nederland (34588, nr. 53);

  • -de motie-Verhoeven over verhoging van de begroting van de CTIVD en TIB (34588, nr. 54);

  • -de motie-Recourt over een zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden (34588, nr. 55);

  • -de motie-Recourt over evaluatie van de bewaartermijn (34588, nr. 56);

  • -de motie-Schouten over extra middelen voor de CTIVD (34588, nr. 57);

  • -de motie-Schouten over risico's bij uitwisseling van data met buitenlandse diensten (34588, nr. 58);

  • -de motie-Schouten over internationaal vergelijkend onderzoek naar de vormgeving van de parlementaire controle (34588, nr. 59).

(Zie vergadering van 8 februari 2017.)

De voorzitter:

De motie-Recourt (34588, nr. 55) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het voorliggend wetsvoorstel de noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit als criteria voor de inzet van bevoegdheden gelden;

van mening dat de inzet van de bevoegdheden door de diensten zo gericht als mogelijk dient te zijn;

van mening dat deze gerichtheid ook betrekking moet hebben op onderzoeksopdrachtgerichte interceptie waarbij er informatie wordt vergaard van personen of organisaties waarvoor de interceptie niet direct bedoeld is;

constaterende dat er discussie bestaat over de vraag of met de voornoemde wettelijke normen de eis van gerichtheid wel voldoende is geborgd;

spreekt uit dat de wettelijke eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit ook geïnterpreteerd worden en in de praktijk gebruikt worden als eisen die zullen leiden tot een zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 66, was nr. 55 (34588).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Verhoeven over de effecten van de wet op het vestigingsklimaat in Nederland (34588, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven over verhoging van de begroting van de CTIVD en TIB (34588, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Recourt over een zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden (34588, nr. 66, was nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Recourt over evaluatie van de bewaartermijn (34588, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouten over extra middelen voor de CTIVD (34588, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouten over risico's bij uitwisseling van data met buitenlandse diensten (34588, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouten over internationaal vergelijkend onderzoek naar de vormgeving van de parlementaire controle (34588, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.