Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 56, item 16

16 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) – 33553

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 23 februari 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen – 33554

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 februari 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) – 33555

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 23 februari 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) – 33556

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 23 februari 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) – 33558

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 26 februari 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 4 en 5 maart 2013 te Brussel – 21501-07-1011

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 26 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over de antwoorden op vragen inzake de problematiek rondom de V250-hogesnelheidstreinen – 22026-383

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel kabinetsstandpunt op het BNC-fiche over het vierde spoorpakket – 22112-1574

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging AO EU-LGO van 6 februari 2013 over de middelen die de Caribische Koninkrijksdelen vanuit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) ontvangen – 22112-1575

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 18 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van Amnesty International en Greenpeace Nederland "the Toxic Truth" over de Probo Koala – 22343-284

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Teruggave Koninklijke Onderscheidingen – 24827-17

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 27 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011 (Storingsrapportage 2011) – 25422-98

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 27 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke informatie inzake door SEO voor haar F-35 rapport benaderde bedrijven, instellingen en personen – 26488-313

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 26 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken met betrekking tot het aantreffen van paarden-DNA in rundvleesproducten en bijgevolg foutieve vermelding op het etiket – 26991-340

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Spoedwet 100 mln. euro – 27625-286

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg over de resultaten onderzoek naar overname Gasunie Deutschland – 28165-146

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 26 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport Online uitlenen van e-books door bibliotheken – 28330-55

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 26 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicaties Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen – 28638-96

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 26 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie n.a.v. de motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over een normadressaat in het verpakkingenbesluit – 28694-110

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kennisgevingsbrief EUTM Somalië – 29521-204

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actualisatie sourcing bij Defensie – 31125-17

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van de commissie voor BuZa inzake de inzet Nederland-Ruslandjaar 2013 – 31263-53

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek kostprijs kinderopvang en effecten vergroten vrijheid voor ouders op de kostprijs – 31322-201

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang passend onderwijs – 31497-93

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Boordcomputer Taxi – 31521-69

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Externe inhuur BZK 2013 – 32501-22

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport Belangenbehartiging van de Nederlandse biobrandstofindustrie – 32813-43

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verduidelijking afspraken koopwoningmarkt – 32847-43

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 26 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag over de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling 2012 te Yeosu, Zuid-Korea – 33400-V-113

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openstaande vrijheidsstraffen – 33400-VI-90

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Besluit van 18 januari 2013 i.v.m. het verstrekken van een vervangend opleidingsdocument bij naams- en geslachtsverandering – 33557-1

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 19 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aankondiging Structuurvisie Windenergie op Zee – 33561-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede voortgangsrapportage Spanje – 21501-07-1012

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 27 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke toezending van de rapportage van de Trojka over behalen van de doelstelling door Griekenland voor het uitkeren van de tweede subtranche van 2013 uit het EFSF aan Griekenland – 21501-07-1013

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 27 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de moties van de leden Van Vliet en Van Hijum over de verkoop van aandelen Connexxion (Kamerstukken 28165, nrs. 141 en 142) – 28165-147

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 26 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 juni 20123 – 32317-157

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 26 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op een uitzending van de KRO over mestvergisters en op een artikel in de Stentor over mestvergisting – 33037-44

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezending openbaar gemaakte stukken inzake SNS REAAL – 33532-23

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 27 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag

Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 33559-(R2000)-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag Filipijnen inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Manilla, 4 februari 2011 – 33560-(R2001)-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Economische Zaken:

  • - Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (33553);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

  • - Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) (33555);

c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • - Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) (33556);

d. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) (33558).