Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331125 nr. 17

31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2013

De vaste commissie voor Defensie heeft mij op 15 februari jl. verzocht om een actualisatie van het dossier sourcing en om een schets van de stand van zaken van het overleg met de centrales van overheidspersoneel over het sociaal statuut. Met deze brief reageer ik op uw verzoek.

Op 6 februari jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 16) heeft de Kamer de antwoorden ontvangen op de vragen over mijn brief van 29 november 2012 inzake de uitbesteding van SAR-taken en de inhoud van het overleg met de centrales van overheidspersoneel (Kamerstuk 31 125, nr. 15). In het antwoord op vraag 16 is uiteengezet dat de centrales van overheidspersoneel het overleg met Defensie, inclusief het (in)formele overleg over de reorganisaties, hebben opgeschort als gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Hierdoor ligt ook het overleg over het Sociaal Statuut Uitbesteding stil. Zodra er met de centrales van overheidspersoneel overeenstemming is bereikt over een Sociaal Statuut Uitbesteding, zal ik u daarover informeren.

Naar aanleiding van ons planningsgesprek op 24 januari jl., heb ik u 12 februari jl. een overzicht gezonden van de periodieke rapportages die u van mij mag verwachten (Kamerstuk 32 733, nr. 117). Een daarvan betreft de jaarlijkse rapportage over de voortgang van sourcingprojecten, zoals uw Kamer eerder is toegezegd. Deze rapportage ontvangt u jaarlijks in oktober. De rapportage uit 2012 (Kamerstuk 31 125, nr. 14) is geagendeerd voor het algemeen overleg van 28 februari a.s. In oktober 2013 ontvangt uw Kamer weer een integrale rapportage over de projecten. In de bijlage treft u de meest in het oog springende ontwikkelingen aan ten opzichte van de voortgangsrapportage uit 2012.

Duidelijk is dat de huidige sourcing- en besluitvormingsprocedures nog altijd voor lange doorlooptijden zorgen en veel personele inzet vragen. Daarom onderzoek ik of, en zo ja hoe, de procedures kunnen worden vereenvoudigd. Ook de agenda moet handzamer. Ik verwacht dat ik u daarover in de loop van het jaar nader kan berichten.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

BIJLAGE: ONTWIKKELINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VOORTGANGSRAPPORTAGE SOURCING VAN OKTOBER 2012

Vijf prioritaire projecten

De in onderstaand overzicht genoemde data betreffen de geplande startdata per fase. Bij een aantal projecten wordt, in afwachting van formele besluitvorming, reeds gewerkt aan de vervolgfase zonder dat daarbij onomkeerbare stappen worden gezet. De planning is tevens afhankelijk van het moment waarop de gesprekken met de centrales van overheidspersoneel kunnen worden hervat.

Instandhouding operationele wielvoertuigen met een laadvermogen tot 7,5 kN

Dit project is in afwachting van de hervatting van het gesprek met de centrales van overheidspersoneel. Dan kan een maatwerkoplossing voor het personeel worden besproken. In afwachting daarvan is de projectplanning momenteel ongewijzigd.

Outsourcing IV/ICT

Naar verwachting kan de aanbestedingsstrategie, conform planning, in het eerste kwartaal van 2013 worden vastgesteld.

Defensiebrede vervanging van bewakings- en beveiligingssysteem (DBBS)

Het project heeft een vertraging van ongeveer vier maanden opgelopen. Op 19 december jl. heeft de Centrale Medezeggenschapscommissie ingestemd met het PPC-eindrapport. Daarmee is de afwegingsfase voltooid en bevindt het project zich nu formeel in de voorbereidingsfase. Het DBBS-project voorziet in de mogelijke overgang van personeel naar de markt. Daarmee is de voortgang van het project afhankelijk van overleg met de vakcentrales.

Vastgoeddiensten

Eind december 2012 is besloten te verkennen wat de meerwaarde voor Defensie is van een snellere aansluiting van de vastgoeddiensten bij het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2013 en heeft effect op de uitbestedingsvoorbereiding en de planning van dit project.

Uitbesteding cateringdiensten Defensie

Voor dit project wordt gewerkt aan de aanbestedingsstrategie. De voortgang van het project afhankelijk van overleg met de vakcentrales. In afwachting daarvan is de projectplanning momenteel ongewijzigd.

Overige projecten

Instandhouding Chinook

Door capaciteitsgebrek is het project vertraagd en wordt de afwegingsfase naar verwachting midden 2013 voltooid.

Instandhouding SMART-L

Thales heeft op 21 december 2012 een offerte uitgebracht. Defensie analyseert die nu.

Luchtverkeersbeveiligingssystemen

In januari jl. is besloten de scope uit te breiden met de instandhouding van alle luchtverkeersleidingssystemen. Voor de voorbereidingsfase zijn een nieuwe projectleider en projectteam aangesteld, die zijn gevraagd een nieuwe projectplanning op te stellen.

Kalibratie meet- en testapparatuur

De afwegingsfase is voltooid en het project is nu in de voorbereidingsfase.

Instandhouding kleine lichte vaartuigen

Dit project is nog in afwachting van het formele advies van de medezeggenschap over de afwegingsfase.

Mainframe hosting

De aanbesteding voor mainframe hosting is begonnen. Op 1 december 2012 zijn van twee marktpartijen offertes ontvangen die nu worden beoordeeld.

Militair-geneeskundige logistiek

Vanwege de reorganisatie, de gelijktijdige invoering van SAP, de uitbreiding van het project en capaciteitproblemen is besloten dit project te herfaseren. Het sourcingonderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 opgeleverd.

Onderhoud F100-motoren

De geplande evaluatie van dit project is begonnen en vordert gestaag.

Sourcing P&O-domein (SPOD)

Op 1 november 2012 is het project SPOD officieel van start gegaan. Het project bestaat uit acht deelprojecten die gefaseerd worden uitgevoerd. Het consoliderend eindrapport over sourcingmogelijkheden is naar verwachting eind 2014 gereed.

Nationaal Militair Museum

Het project bevindt zich nu in de realisatiefase. De eerste bouwhandeling heb ik 25 januari 2013 verricht. De opening van het museum te Soesterberg is voorzien voor het najaar van 2014.

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen, deelproject overige voertuigen

Het project bevindt zich in de DMP-C fase. Recent is de centrale medezeggenschapscommissie akkoord gegaan met het eindrapport van het sourcingonderzoek waarna de voorbereidingsfase is begonnen.