12 Stemmingen Contractonderhandelingen ggz-sector

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van een verslag van het schriftelijk overleg over de contractonderhandelingen ggz,

te weten:

  • - de motie-Pia Dijkstra c.s. over bemiddeling in het conflict tussen de ggz-instellingen en de zorgverzekeraars (25424, nr. 199);

  • - de motie Leijten/Pia-Dijkstra over erop toezien dat er geen wachtlijsten ontstaan of ontslagen zullen vallen (25424, nr. 200).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra c.s. (25424, nr. 199).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Pia Dijkstra (25424, nr. 200).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Van Raak

Naar boven