Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 46, item 21

21 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet – 32610

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 januari 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad) – 32612

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 januari 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen – 32613

minister van Financiën, J.C. de Jager – 31 januari 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet – 32614

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 31 januari 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Familie Hbrahimgel (zaak Sahar) – 19637-1392

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 31 januari 2011 – 21501-02-1020

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 31 januari 2011 – 21501-02-1021

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Informele Raad WSBVC 17 en 18 januari Hongarije – 21501-31-233

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de OV-chipkaart – 23645-399

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

ISt-rapport PI Achterhoek locatie Ooyerhoek – 24587-413

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van de vijfde vergadering der partijen bij het Cartagena Protocol inzake bioveiligheid – 26407-52

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 26 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Meetresultaten en adviezen binnen de 10-kilometerzone als gevolg van de brand bij Chemie Pack in Moerdijk – 26956-87

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief n.a.v. het Algemeen Overleg over de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan – 27925-419

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden op vragen van de cie's Def en BuZa inzake de AWACS inzet boven Afghanistan – 27925-420

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 25 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Exitbeleid financiële deelnemingen – 28165-117

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging m.b.t. het gebruik van AWARE door gemeenten en jongeren, registratie van huiselijk geweld door de politie – 28345-110

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken over de regeling werken naar vermogen – 29544-277

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Ormel c.s. (28474, nr. 4) inzake dierziekteoefeningen – 29683-67

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antiterrorismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium van de 21e eeuw – 29754-199

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Functioneren spoor – 29984-255

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Convenant beperking fijnstofuitstoot bestelauto's en ontwikkelingen Euro V en VI normering vrachtauto's – 30175-103

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 25 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Impuls brede scholen, sport en cultuur en het Beleidskader sport, bewegen en onderwijs – 30234-33

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoeksrapport Emigratiemotieven van hoger opgeleiden – 30950-20

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 26 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijkenaanpak en Vogelaarheffing – 30995-87

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar de inzet van het strafrecht bij kindermishandeling – 31015-53

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding tussenbericht onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten bij Hogeschool Inholland – 31288-148

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (uitvoering motie-Atsma (32123-XIV, nr. 89) inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien – 31923-5

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om informatie over de gevolgen voor dierenwelzijn door inwerkingtreding wijziging Legkippenbesluit 2003 bij wet te regelen – 31923-6

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wetgevingsbrieven DNB en AFM – 32043-24

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting op AMvB Besluit omgevingsrecht en Besluit ruimtelijke ordening (vergunningvrije activiteiten aan rijksmonumenten) – 32156-27

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 26 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de aangenomen moties bij de behandeling van het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (32500-IV) – 32500-IV-27

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 26 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede berichtgeving van de Commissie Samson over onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen – 32500-VI-80

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering aangenomen moties bij de wetgevingsoverleggen en de behandeling van het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (32500-VII) – 32500-VII-81

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 26 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

PX-10 onderzoek – 32500-X-81

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Klacht van adoptieouders over de werkwijze van de adoptievergunninghouder NAS – 2011Z01073

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 21 januari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van de reactie van de staatssecretaris VWS op brief belangenorganisaties over Valysvervoer – 2011Z01140

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 21 januari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitstel toezending reactie op het advies van de Gezondheidsraad getiteld "Waar voor ons geld – Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek" – 2011Z01151

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 januari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie op het rapport van de Stichting Instituut Quatro "Natura 2000 – Europese verplichting en Nederlandse 'koppen'" – 2011Z01271

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 januari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Rechterlijke uitspraak m.b.t. korporaal P – 2011Z01328

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 25 januari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van de brieven die onlangs zijn verzonden aan de Nederlandse Hartstichting en aan de Consumentenbond inzake voedingsetikettering – 2011Z01369

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 januari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van KNMG inzake ter kennisgeving informatie van KNMG over oprichting Kwaliteitsinstituut – 2011Z01436

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 januari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Deelname aan openbare technische briefing door korpschef KLPD over de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan op vrijdag 21 januari 2011 – 2011Z01520

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 januari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)