28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 110 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2011

Hierbij informeer ik u over een aantal toezeggingen dat tijdens het mondelinge vragenuur op 14 september 2010 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 99, blz. 8017–8019) door de toenmalige minister voor Jeugd en Gezin is gedaan.

Stand van zaken implementatie van AWARE bij gemeenten

Het AWARE-systeem (Abused women’s active response emergency) is ontwikkeld om mishandelde vrouwen die worden lastig gevallen door een ex-partner, sneller en beter te kunnen bijstaan.

De oproep aan alle gemeenten om het systeem in te voeren, steun ik. Het belang van het landelijk gebruiken van AWARE heeft de toenmalige minister van Justitie tijdens het spoeddebat over de Zierikzee-zaak op 10 maart jl. ook al benadrukt. Tevens heeft de toenmalige minister van Justitie de voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd om het draaiboek AWARE onder de aandacht te brengen van de gemeenten. Dat is vervolgens ook gebeurd op 27 april jl. De VNG onderschrijft daarmee ook het belang van de invoering van het systeem. U heeft op 14 september nogmaals naar de stand van zaken bij de implementatie van het AWARE-systeem door gemeenten geïnformeerd.

Inmiddels kan, op basis van de gegevens van de VNG, worden vastgesteld dat 85% van de centrumgemeenten gebruik maakt van AWARE ten opzichte van 60% bij de vorige meting.

In enkele centrumgemeenten bevindt de invoering zich nog in de pilotfase, maar bij al deze gemeenten zal het systeem snel worden geïmplementeerd.

Deze ontwikkelingen zie ik als zeer positief. Dit toont eens te meer aan dat het belang van AWARE ook bij lokaal bestuur goed op het netvlies staat. Ik ben er derhalve van overtuigd dat het aantal van 85% in de toekomst nog verder zal worden uitgebreid. Uiteindelijk is het natuurlijk wel aan de gemeenten zelf daarover te beslissen, maar de wijze waarop men er mee bezig is stemt mij positief.

Registratie van dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld door de politie

De politiekorpsen hebben, op verzoek van de Raad van Korpschefs, de gegevens over het aantal dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld in 2009 en 2010 (voor 2010 zijn gegevens beschikbaar tot 1 oktober) geïnventariseerd. De resultaten van deze inventarisatie treft u hierbij aan. In de onderstaande cijfers wordt een onderscheid gemaakt tussen gevallen waarvan vast staat dat slachtoffers om het leven zijn gekomen als gevolg van huiselijk geweld en gevallen waarin het vermoeden bestaat dat het overlijden van het slachtoffer het gevolg is van huiselijk geweld. Het gaat hierbij bovendien om de zaken waarvan de politie kennis heeft kunnen nemen, omdat zij betrokken is geweest bij vaststelling van de doodsoorzaak. De politieregistratiesystemen worden overigens aangepast, zodat de gegevens over het aantal dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld in de toekomst sneller beschikbaar komen. Naar verwachting zal dit in de loop van 2011 zijn gerealiseerd.

Door de politie geregistreerd aantal dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld

Feitelijk:

2009

2010

 

man

vrouw

Kind

totaal

man

Vrouw

kind

totaal

huiselijk geweld

14

19

12

45

10

20

14

44

Vermoedelijk:

2009

2010

 

man

vrouw

Kind

totaal

man

Vrouw

kind

totaal

huiselijk geweld

0

0

1

1

3

0

2

5

De uitkomsten van de inventarisatie van het aantal dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld op verzoek van de Raad van Korpschefs bevestigen het beeld dat huiselijk geweld vandaag de dag een zeer ernstige en veelvoorkomende vorm van geweld is. Dit blijkt ook uit het recent aan uw Kamer verzonden onderzoek naar de aard en omvang van huiselijk geweld. In mijn beleidsreactie op dit onderzoek heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voornemens van dit kabinet om huiselijk geweld stevig aan te blijven pakken1.

Gebruik van AWARE door kinderen

In het mondelinge vragenuur van 14 september jl. heeft de toenmalige minister voor Jeugd en Gezin tevens toegezegd dat zal worden uitgezocht of kinderen ook zouden kunnen worden meegenomen in het AWARE-systeem. Uit ingewonnen informatie blijkt echter dat er bezwaren kleven aan de invoering van het systeem voor jonge kinderen. Zo is het niet ondenkbaar dat zij het apparaat zouden kunnen kwijtraken of het alarm spelenderwijs indrukken, met als gevolg dat de politie voor niets zou uitrukken.

Dit geldt niet voor bijvoorbeeld 16- of 17-jarigen; zij kunnen doorgaans goed geïnstrueerd worden in het gebruik van het systeem. Dit laat onverlet dat de primaire verantwoordelijkheid voor de invoering van het systeem bij gemeenten ligt. Het is dan ook aan hen om de juiste afweging te maken om het systeem al dan niet ook voor jongeren te gebruiken.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XNoot
1

Kamerstuk 28 345, nr. 109 van 13 januari 2011.

Naar boven