16 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het elektronisch patiëntendossier,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven/Leijten over instemming van de Eerste Kamer (27529, nr. 64);

  • - de motie-Kuiken c.s. over het recht op inzage in de medicatie (27529, nr. 65);

  • - de motie-Gerbrands over afzien van de invoering van het epd (27529, nr. 66);

  • - de motie-Omtzigt c.s. over recht op inzage in het dossier (27529, nr. 67);

  • - de motie-Omtzigt c.s. over de opties voor inzage (27529, nr. 68).

(Zie vergadering van 26 januari 2011.)

De voorzitter:

De motie-Kuiken c.s. (27529, nr. 65) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het voorschrijven van medicijnen en de uitgifte van medicijnen de richtlijnen bepalen dat rekening gehouden moet worden met alle voorgeschreven medicatie;

constaterende dat op dat moment dus een volledige lijst van voorgeschreven medicatie beschikbaar is;

verzoekt de regering, vast te leggen dat een patiënt bij de uitgifte van medicijnen op dat moment direct recht heeft op kosteloze inzage in papieren en/of elektronische vorm van de aan hem voorgeschreven medicijnen, evenals het recht op aanvulling van deze lijst met zelfmedicatie die gebruikt wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 69 (27529).

De motie-Omtzigt c.s. (27529, nr. 67) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat burgers via de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) recht hebben op inzage van het eigen dossier bij de zorgverlener;

constaterende dat de minister voornemens is, patiënteninzage in het landelijke epd, dat wel het medicatiedossier en het waarneemdossier huisartsen betreft, maar bijvoorbeeld niet het ziekenhuisdossier, te regelen;

verzoekt de regering, vast te leggen in de WGBO dat patiënten per 1 januari 2013 recht hebben op inzage in en afschrift van, op elektronische wijze, hun gehele elektronische dossier bij de zorgverlener, en de zorgverlener te verplichten, dit recht op elektronische inzage en afschrift te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 70 (27529).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Leijten (27529, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuiken c.s. (27529, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gerbrands (27529, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. (27529, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (27529, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven