11 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over duurzaam voedsel,

te weten:

  • - de motie-Grashoff/Jacobi over een plan van aanpak (31532, nr. 46);

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Jacobi over een duurzaamheidsautoriteit (31532, nr. 47);

  • - de motie-Thieme/Wiegman-van Meppelen Scheppink over wet- en regelgeving voor de verduurzaming van voedsel (31532, nr. 48);

  • - de motie-Van Gerven/Jacobi over de reglementering voor levend vee (31532, nr. 49);

  • - de motie-Jacobi/Koopmans over erkende streekproducten (31532, nr. 51);

  • - de motie-Van Veldhoven c.s. over verduurzamen van de voedselketens (31532, nr. 53).

(Zie vergadering van 25 januari 2011.)

De voorzitter:

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Jacobi (31532, nr. 47) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de hoorzittingen in de Tweede Kamer over prijsvorming in de agri-nutriketen bleek dat onduidelijk is wat volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wel en niet is toegestaan wat betreft samenwerkingsverbanden in de productieketen, bijvoorbeeld ter verbetering van dierenwelzijn en afspraken over bijbehorende toeslagen;

overwegende dat de NMa een belangrijk instrument is bij de uitvoering van het algemeen mededingingsbeleid en dat de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) voor dat beleid verantwoordelijk is;

overwegende dat het mededingingsbeleid is gericht op versterking van concurrentie met als uiteindelijk doel het behalen van een lage prijs voor de consument, waardoor sectorpartijen zich belemmerd voelen om over de verdeling van kosten van duurzame productie collectieve afspraken te maken;

overwegende dat de NMa niet alleen met de kortetermijnbelangen van consumenten rekening zou moeten houden, maar ook met hun langetermijnbelangen gelet op het belang van duurzaamheid en leefbaarheid;

overwegende dat de Mededingingswet wel degelijk ruimte biedt voor uitzonderingen op het verbod op mededingingsafspraken, bijvoorbeeld ten behoeve van verbetering van de productie of ter bevordering van technische of economische vooruitgang;

overwegende dat LTO Nederland en de Nederlandse Vissersbond pleiten voor een Duurzaamheidautoriteit naast de NMa, waardoor marktgericht én verantwoord produceren beter mogelijk wordt;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit naast de kortetermijnbelangen van consumenten ook rekening houdt met langetermijnbelangen, gelet op het belang van non trade concerns, met als gevolg dat de NMa marktgericht én verantwoord produceren kan toestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 55 (31532).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, de motie-Van Gerven/Jacobi (31532, nr. 49) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Grashoff/Jacobi (31532, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Jacobi (31532, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Thieme/Wiegman-van Meppelen Scheppink (31532, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Koopmans (31532, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (31532, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven