12 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de brief inzake het niet uitvoeren van de aangenomen motie-Thieme c.s. (32500-XIII, nr. 127) over afschieten van wilde zwijnen (31581, nr. 15),

te weten:

  • - de motie-Van Gerven over een jachtvrije zone (31581, nr. 18).

(Zie vergadering van 25 januari 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (31581, nr. 18) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 31532, nr. 53 is aangenomen, hoor ik graag van de regering hoe zij deze gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven