15 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een rookvrije horeca en het tabaksbeleid,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven/Wiegman-van Meppelen Scheppink over een verbod van additieven (32011, nr. 11);

  • - de motie-Bouwmeester c.s. over handhaving van het wettelijk rookverbod (32011, nr. 12);

  • - de motie-Bouwmeester c.s. over het principe "three strikes and you're out" (32011, nr. 13);

  • - de motie-Gerbrands/Agema over afzonderlijke uitzonderingsgronden (32011, nr. 14).

(Zie vergadering van 26 januari 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (32011, nr. 11) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bouwmeester c.s. (32011, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bouwmeester c.s. (32011, nr. 13).

De voorzitter:

In stemming komt de motie-Bouwmeester c.s. over "drie slag en u bent uit".

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerbrands/Agema (32011, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven