26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 87 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2011

Hierbij informeer ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de meetresultaten en adviezen binnen de 10-kilometerzone, als gevolg van de brand bij Chemie Pack in Moerdijk. Deze meetresultaten en adviezen binnen de 10-kilometerzone zijn door het BOT-mi aan de veiligheidsregio's ter beschikking gesteld die dit zullen communiceren met bedrijven en burgers.

Op basis van de metingen in het gebied binnen 10-kilometer vanaf de brandhaard, komen nVWA en RIVM tot de conclusie dat er geen risico’s zijn voor de consumptie van vollegrondsgroenten uit dit gebied. Het advies van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), om deze groenten niet in de handel te brengen, trek ik hierbij in.

Het advies om, binnen de 10-kilometerzone, geen water uit bassins te gebruiken voor groenten onder glas blijft nog gehandhaafd totdat de resultaten van het onderzoek beoordeeld zijn. Voor de teelt golden verder geen beperkende adviezen. Glasgroenten waarvoor sinds de brand géén water uit bassins is gebruikt, kunnen in de handel worden gebracht.

Op één locatie in het gebied is een meting gedaan met een dioxineconcentratie in gras die hoger is dan de reguliere achtergrondwaarde. Daarnaast volgt naar verwachting binnen een week nog de risicobeoordeling van het RIVM over metalen in gras in relatie tot de diergezondheid. Daarom wordt het advies aan veehouders binnen de 10-kilometerzone, om hun dieren op stal te houden, gehandhaafd.

In de praktijk raakt dit advies slechts de houders van met name schapen. Ander vee, zoals melkkoeien, staat ’s winters al op stal. De impact is daardoor van beperkte aard.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven