30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 januari 2011

Tijdens het Algemeen Overleg Rassendiscriminatie in oktober 2008 heeft eertijds minister Vogelaar aan uw Kamer onderzoek toegezegd naar de emigratiemotieven van hoger opgeleide migranten; Tweede Kamer, 2008–2009, 30 950, nr. 13.

Dit onderzoek is in Rijksopdracht uitgevoerd door het bureau Regioplan. Het rapport van dit verkennende onderzoek bied ik u hierbij ter informatie aan.1

De uitkomsten van het onderzoek geven mij geen aanleiding tot nader onderzoek of maatregelen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven