32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011

Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 januari 2011

Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van VWS, ter informatie toekomen het tweede openbare bericht met bijlagen van de door de toenmalige Minister van Justitie en de toenmalige Minister voor Jeugd en Gezin op 16 augustus 2010 ingestelde Commissie Samson1. Deze Commissie verricht onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die sedert 1945 onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen voor jeugdzorg zijn geplaatst.

Deze informatie is u toegezegd tijdens het overleg met u van 1 april 2010 (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 123 VI, nr. 100). Met de brief van 6 oktober 2010 heeft u het eerste openbare bericht ontvangen (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 VI, nr. 5).

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven