29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 277 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2011

In mijn brief van 6 december jl. heb ik u in januari 2011 een notitie toegezegd met de hoofdlijnen voor de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar vermogen.

Het kabinet wil met de nieuwe regeling werken naar vermogen toe naar een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die decentraal wordt uitgevoerd door gemeenten en/of werkpleinen. Hierdoor kunnen de gemeenten meer mensen laten participeren, budgetten gerichter en effectiever inzetten en kosten besparen.

Voor een effectieve en uitvoerbare regeling is overleg met de uitvoerders en andere betrokkenen om te zien op welke wijze zo’n regeling het beste kan worden gerealiseerd cruciaal. Het constructieve overleg hierover met gemeenten is nog niet afgerond. Bovendien zijn kabinet en medeoverheden in overleg over een eventueel te sluiten bestuursakkoord op hoofdlijnen ten aanzien van deze en een aantal andere decentralisatievoornemens. Ik streef ernaar de hoofdlijnen van de regeling werken naar vermogen in de loop van februari 2011 naar uw Kamer te versturen.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Naar boven