18 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg (32433),

en over:

  • - de motie-Klijnsma/Jasper van Dijk over een meldingsplicht (32433, nr. 9);

  • - de motie-Klijnsma over verbouwen van monumenten tot woningen (32433, nr. 10);

  • - de motie-Klijnsma over de verdelingssystematiek (32433, nr. 11);

  • - de motie-Jasper van Dijk over terugnemen van de AMvB (32433, nr. 13);

  • - de motie-Jasper van Dijk over een cultuurhistorische paragraaf (32433, nr. 14).

(Zie wetgevingsoverleg van 31 januari 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Klijnsma stel ik voor, haar motie (32433, nr. 10) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Klijnsma/Jasper van Dijk (32433, nr. 9) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat eigenaren van monumentale panden onder deze wet meer vrijheid krijgen;

overwegende dat eigenaren ook in die gevallen waarin ze nu niet meer vergunningplichtig zijn, behoefte hebben aan informatie met betrekking tot verbouwingen waarvoor onder de huidige wet geen vergunningplicht meer bestaat;

overwegende dat het van belang is dat gemeenten op de hoogte blijven van de staat van de monumenten binnen de gemeentegrenzen;

verzoekt de regering om gemeenten voor te schrijven een servicemoment met meldingsplicht in te richten, waar de eigenaren van monumenten advies kunnen inwinnen en waar zij moeten melden wat hun bouw- of renovatieplannen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (32433).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt het amendement-Jasper van Dijk/Klijnsma (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik geef het woord aan mevrouw Klijnsma voor een stemverklaring.

Mevrouw Klijnsma (PvdA):

Ik begrijp het misverstand. Iedereen dacht natuurlijk dat er over het wetsvoorstel in zijn geheel gestemd zou gaan worden na de stemmingen over de moties. Ik vind het prima om mijn stemverklaring nu af te leggen, maar ik doe het liever aan het eind van de stemmingen over de moties. Mag dat?

De voorzitter:

Het is wel gebruikelijk om de stemverklaring na de stemming over het wetsvoorstel af te leggen, maar het kan ook na de moties.

In stemming komt de gewijzigde motie-Klijnsma/Jasper van Dijk (32433, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klijnsma (32433, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (32433, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (32433, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Klijnsma voor het afleggen van haar stemverklaring.

Mevrouw Klijnsma (PvdA):

Voorzitter. Sorry, het is een curieuze gang van zaken; dat ligt ook aan mij. Ik hecht er zeer aan om te melden dat de fractie van de Partij van de Arbeid een groot deel van de moderniseringen in de Monumentenwet prima vindt. Toch hebben wij tegen dit wetsvoorstel gestemd omdat gemeenten geen mogelijkheid meer hebben om goed inzicht te houden in wat er achter de gevel van een monument wordt veranderd door de eigenaar. Wij hebben een servicemoment bepleit met meldingsplicht voor de eigenaar; dat wordt niet overgenomen. Daardoor zullen gemeenten minder inzicht krijgen in de staat van hun monumenten. Wij willen dat ons erfgoed in zijn geheel wordt beschermd en niet alleen de gevel.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven