Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 13 november 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 november

14.00 uur

Woensdag 18 november

10.15 uur

Donderdag 19 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 555

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen)

35 555 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikelen I t/m V

– gewijzigd amendement Gijs van Dijk (15) over een evaluatie van het bedrag ineens na 2 jaar

– artikel VI

– artikelen VII en VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

35 555, nr. 9

– de motie-Van Kent over het vrijgestelde bedrag zonder RVU-heffing toepassen

35 555, nr. 10

– de motie-Van Brenk over een bijzonder belastingtarief voor «het keuzerecht bedrag ineens»

35 555, nr. 11

– de motie-Van Brenk over verhoging van de RVU-drempelvrijstelling tot het niveau van het modaal inkomen

35 555, nr. 12

– de motie-Smeulders/Gijs van Dijk over faciliteren van experimenten met pensioenopbouw door zelfstandigen

35 555, nr. 13

– de motie-Gijs van Dijk/Smeulders over een inventarisatie of mensen met een zwaar beroep daadwerkelijk eerder kunnen stoppen met werken

35 555, nr. 14

– de motie-Gijs van Dijk/Smeulders over de mogelijkheid voor werkgevers om gespaarde verlofdagen onder te brengen bij een derde partij

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 352

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

35 352 (bijgewerkt t/m amendement nr. 29)

– amendement Van Meenen (13,I) over het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bij bestuurders in het funderend onderwijs

– amendement Van Meenen/Rog (14,I) over het wijzigen van de term actief burgerschap in democratisch burgerschap

– gewijzigd amendement Bisschop (9,I) over het schrappen van de term «basiswaarden»

– amendement Westerveld/Van den Hul (18,I) over het expliciet benoemen van de rechten van het kind

– nader gewijzigd amendement Van den Hul c.s. (29,I) over het bijbrengen van kennis over en respect voor diversiteit en gelijkheid en het bevorderen van een veilige omgeving

  • NB. Indien zowel 9 als 29 wordt aangenomen, wordt in de met 29,I, onderdeel 1, toe te voegen zinsnede «naar deze basiswaarden» vervangen door «daarnaar» en wordt geen uitvoering gegeven aan de met 29,I, onderdeel 3, voorgestelde in te voegen zinsnede «en het handelen naar».

– amendement Bisschop (8,I) over het schrappen van de vermelding van sociale en maatschappelijke competenties

– amendement Van Meenen (15,I) over het toevoegen van het Europees burgerschap aan de burgerschapsopdracht van scholen

– artikel I

– amendement Van Meenen (13,II)

– amendement Van Meenen/Rog (14,II)

– gewijzigd amendement Bisschop (9,II)

– amendement Westerveld/Van den Hul (18,II)

– nader gewijzigd amendement Van den Hul c.s. (29,II)

  • NB. Indien zowel 9 als 29 wordt aangenomen, wordt in de met 29,II, onderdeel 1, toe te voegen zinsnede «naar deze basiswaarden» vervangen door «daarnaar» en wordt geen uitvoering gegeven aan de met 29,II, onderdeel 3, voorgestelde in te voegen zinsnede «en het handelen naar».

– amendement Bisschop (8,II)

– amendement Van Meenen (15,II)

– artikel II

– artikel III, aanhef

– amendement Van Meenen/Rog (14,III)

– gewijzigd amendement Bisschop (9,III)

– amendement Westerveld/Van den Hul (18,III)

– nader gewijzigd amendement Van den Hul c.s. (29,III)

  • NB. Indien zowel 9 als 29 wordt aangenomen, wordt in de met 29,III, onderdeel 1, toe te voegen zinsnede «naar deze basiswaarden» vervangen door «daarnaar» en wordt geen uitvoering gegeven aan de met 29,III, onderdeel 3, voorgestelde in te voegen zinsnede «en het handelen naar».

– amendement Bisschop (8,III)

– amendement Van Meenen (15,III)

– amendement Van Meenen (13,III)

– onderdeel A

– amendement Van Meenen/Rog (14,IV)

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Van Meenen (13,IV) (toevoegen onderdeel D)

– artikel III

– artikel IV

– amendement Van Meenen (13,V)

– amendement Van Meenen/Rog (14,V)

– gewijzigd amendement Bisschop (9,IV)

– amendement Westerveld/Van den Hul (18,IV)

– nader gewijzigd amendement Van den Hul c.s. (29,IV)

  • NB. Indien zowel 9 als 29 wordt aangenomen, wordt in de met 29,IV, onderdeel 1, toe te voegen zinsnede «naar deze basiswaarden» vervangen door «daarnaar» en wordt geen uitvoering gegeven aan de met 29,IV, onderdeel 3, voorgestelde in te voegen zinsnede «en het handelen naar».

– amendement Bisschop (8,IV)

– amendement Van Meenen (15,IV)

– artikel V

– artikel VI, aanhef

– amendement Van Meenen/Rog (14,VI)

– gewijzigd amendement Bisschop (9,V)

– amendement Westerveld/Van den Hul (18,V)

– nader gewijzigd amendement Van den Hul c.s. (29,V)

  • NB. Indien zowel 9 als 29 wordt aangenomen, wordt in de met 29,V, onderdeel 1, toe te voegen zinsnede «naar deze basiswaarden» vervangen door «daarnaar» en wordt geen uitvoering gegeven aan de met 29,V, onderdeel 3, voorgestelde in te voegen zinsnede «en het handelen naar».

– amendement Bisschop (8,V)

– amendement Van Meenen (15,V)

– amendement Van Meenen (13,VI)

– onderdeel A

– amendement Van Meenen/Rog (14,VII)

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Van Meenen (13,VII) (toevoegen onderdeel D)

– artikel VI

– amendement Van Meenen (13,VIII)

– artikel VII

– artikel VIII, onderdeel a, aanhef

– amendement Van Meenen/Rog (14,VIII)

– gewijzigd amendement Bisschop (9,VI)

– amendement Westerveld/Van den Hul (18,VI)

– nader gewijzigd amendement Van den Hul c.s. (29,VI)

  • NB. Indien zowel 9 als 29 wordt aangenomen, wordt in de met 29,VI, onderdeel 1, toe te voegen zinsnede «naar deze basiswaarden» vervangen door «daarnaar» en wordt geen uitvoering gegeven aan de met 29,VI, onderdeel 3, voorgestelde in te voegen zinsnede «en het handelen naar».

– amendement Bisschop (8,VI)

– amendement Van Meenen (15,VI)

– amendement Van Meenen (13,IX en X)

– amendement Van Meenen/Rog (14,IX)

– onderdeel A

– onderdeel B

– onderdeel a

– onderdeel b, aanhef

– amendement Van Meenen/Rog (14,X)

– gewijzigd amendement Bisschop (9,VII)

– amendement Westerveld/Van den Hul (18,VII)

– nader gewijzigd amendement Van den Hul c.s. (29,VII)

  • NB. Indien zowel 9 als 29 wordt aangenomen, wordt in de met 29,VII, onderdeel 1, toe te voegen zinsnede «naar deze basiswaarden» vervangen door «daarnaar» en wordt geen uitvoering gegeven aan de met 29,VII, onderdeel 3, voorgestelde in te voegen zinsnede «en het handelen naar».

– amendement Bisschop (8,VII)

– amendement Van Meenen (15,VII)

– amendement Van Meenen (13,XI)

– onderdeel A

– amendement Van Meenen/Rog (14,XI)

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Van Meenen (13,XII) (toevoegen onderdeel D)

– onderdeel b

– artikel VIII

– artikel IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van een aantal onderwijswetten

De Voorzitter: dhr. Kwint wenst zijn motie op stuk nr. 27 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 352, nr. 19

– de motie-Bruins/Rog over het onderwijs faciliteren in het professionaliseren, opleiden en ondersteunen van leraren

35 352, nr. 20

– de motie-Rog/Van Meenen over overleg over een sterkere positie van de kenniscomponent over democratie en rechtsstaat

35 352, nr. 21

– de motie-Rog/Bruins over de reikwijdte van het inspectietoezicht op de burgerschapsopdracht

35 352, nr. 22

– de motie-Van Meenen/Rog over een concrete uitwerking van de gemeenschappelijke kern

35 352, nr. 23

– de motie-Rudmer Heerema over handvatten voor het omgaan met radicalisering in de klas

35 352, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Rudmer Heerema over de burgerschapsopdracht als verplicht onderdeel van lerarenopleidingen

35 352, nr. 25

– de motie-Rudmer Heerema/Rog over de burgerschapsopdracht ook op B4-scholen van toepassing verklaren

35 352, nr. 26

– de motie-Beertema over het onderwijs handreikingen voor curricula geven

35 352, nr. 27 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Kwint c.s. over een einde maken aan verklaringen die homoseksualiteit afwijzen

35 352, nr. 28

– de motie-Van den Hul over uitbreiding van het aantal jongerenrechtbanken

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 256

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

35 256 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikel 1

– artikel 2.1, onderdeel A

– amendement Van Gerven/Beckerman (9,I) over eerlijke compensatie voor de waardedaling van onroerende zaken als gevolg van omgevingsplannen (invoegen onderdeel Aa)

  • Indien 9 verworpen:

  • – nader gewijzigd amendement Van Nispen/Van Gerven (14) over compensatie van het normaal maatschappelijk risico (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen/Van Gerven (10) over inkennisstelling van omwonenden bij coördinatiebesluiten (invoegen onderdeel Ba)

– onderdelen C t/m E

– artikel 2.1

– artikelen 3.2 en 3.3

– amendement Van Gerven/Beckerman (9,II) (invoegen artikel 3.3a)

– artikelen 3.4 t/m 5.3

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 348

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

35 348 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikelen I t/m III

– subamendement Van Nispen (12) over uitsluiten dat de met stuk nr. 11 voorgestelde nieuwe strafbepaling kan worden ingeroepen tegen het slachtoffer

– amendement Van Wijngaarden (11) over uitbreiding van de strafbaarstelling van illegale religieuze huwelijken (invoegen artikel IIIA)

– artikelen IV t/m VI

– gewijzigd amendement Buitenweg/Bergkamp (10) over een evaluatie na vijf jaar (invoegen artikel VIA)

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

35 348, nr. 13

– de motie-Markuszower/Wilders over het onmogelijk maken van islamitische huwelijken en de erkenning daarvan

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Wonen en ruimte

De Voorzitter: dhr. Koerhuis verzoekt zijn motie op stuk nr. 46 aan te houden.

35 570 VII, nr. 40

– de motie-Kops over terugdraaien van de huurverhoging van 2020

35 570 VII, nr. 41

– de motie-Kops over alle sociale huurwoningen uitsluitend aan de Nederlanders toewijzen

35 570 VII, nr. 42

– de motie-Koerhuis over toepassing van de menselijke maat door corporaties

35 570 VII, nr. 43

– de motie-Koerhuis/Terpstra over spoedwetgeving om flexwoningen binnen zes maanden te kunnen plaatsen

35 570 VII, nr. 44

– de motie-Koerhuis c.s. over de ondergrens verlagen naar 200 woningen

35 570 VII, nr. 45

– de motie-Koerhuis/Dik-Faber over aansluiting van Amersfoort bij de woondeal Utrecht

35 570 VII, nr. 46 (aangehouden)

– de motie-Koerhuis over de Kamer maximaal informeren over de gang van zaken bij de proeftuinen aardgasvrije wijken

35 570 VII, nr. 47

– de motie-Smeulders over huurders beter beschermen tegen malafide verhuurders

35 570 VII, nr. 48

– de motie-Smeulders over versnelde realisatie van extra woningen voor studenten en starters

35 570 VII, nr. 49

– de motie-Smeulders over de huurbescherming niet verslechteren

35 570 VII, nr. 50

– de motie-Terpstra/Koerhuis over een proactieve aanwijzing over Rijnenburg en Reijerscop

35 570 VII, nr. 51

– de motie-Terpstra/Nijboer over een vernieuwde vorm van premie-A-woningen

35 570 VII, nr. 52 (aangehouden)

– de motie-Terpstra/Amhaouch over substantiële woningbouw langs de Lelylijn

35 570 VII, nr. 53

– de motie-Terpstra/Dik-Faber over biedingsprocedures voor het kopen van huizen zo open en transparant mogelijk maken

35 570 VII, nr. 54

– de motie-Van Eijs over instellen van een transformatiebrigade

35 570 VII, nr. 55

– de motie-Van Eijs/Dik-Faber over aanzienlijke vergroting van het aandeel innovatief gebouwde woningen

35 570 VII, nr. 56 (aangehouden)

– de motie-Van Eijs over toegang voor innovatieve bouwbedrijven tot garantiefondsen

35 570 VII, nr. 57

– de motie-Beckerman over de vermindering van de huurprijsstijging ook toepassen op het sociaal huurakkoord

35 570 VII, nr. 58

– de motie-Beckerman over bevriezing van de huurprijzen in de vrije sector

35 570 VII, nr. 59

– de motie-Beckerman over vocht- en schimmelproblematiek als prioriteit aanmerken in het Gebiedsfonds

35 570 VII, nr. 60

– de motie-Beckerman over een algemene periodieke keuring voor woningen

35 570 VII, nr. 61 (aangehouden)

– de motie-Beckerman over 100.000 sociale huurwoningen bouwen in de komende vier jaar

35 570 VII, nr. 62

– de motie-Nijboer over aanvullende voorstellen zodat Vestia zijn taak kan waarmaken

35 570 VII, nr. 63

– de motie-Nijboer over een aanvalsplan inzake verzakking van huizen

35 570 VII, nr. 64

– de motie-Nijboer over tijdelijke huurcontracten alleen toestaan bij groepen waarvoor dat gepast is

35 570 VII, nr. 65

– de motie-Dik-Faber/Smeulders over scenario's voor een isolatietegoed

35 570 VII, nr. 66

– de motie-Dik-Faber c.s. over meer ruimte voor gemeenschappelijke woonvormen

35 570 VII, nr. 67 (aangehouden)

– de motie-Van Otterloo over huurverlaging voor slecht geïsoleerde woningen

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 317

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

35 317 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdeel aA

– amendement Van Dam (9,I) over preventief toezicht en de begrippen «algemene voorwaarden» en «modelovereenkomsten»

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– amendement Van Dam (9,II)

– onderdeel D

– amendement Van Dam (9,III)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m P

– artikel I

– artikelen IA en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 454

Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)

35 454 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Van Dam (11,I) over het kunnen inroepen van het nieuwe uitgeversrecht tegen online platforms die grootschalig hergebruik faciliteren

– onderdeel A

– onderdelen B t/m L

– amendement Van Dam (11,II)

– onderdeel M

– onderdeel N

– artikel II

– artikelen III t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

35 454, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Van den Berge c.s. over de uitzondering op een vergoeding voor video on demand wegnemen

35 454, nr. 10

– de motie-Van den Berge c.s. over in gesprek gaan met fotografenverenigingen over voorlichting en billijke tarieven

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie

29 521, nr. 416

– de motie-Karabulut over het niet wijzigen van het in 2010 ingezette beleid inzake steunverlening aan interstatelijk geweldgebruik

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO «Niet-letale steun» aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

32 623, nr. 304 (aangehouden)

– de motie-Karabulut/Van Ojik over niet meer leveren van niet-letale steun aan Syrië

32 623, nr. 305

– de motie-Karabulut over stopzetten van de financiering van een voormalig kopstuk van een Syrische terreurorganisatie

32 623, nr. 306

– de motie-Karabulut/Van Ojik over voortzetten van de advisering door de Extern Volkenrechtelijk Adviseur

32 623, nr. 307

– de motie-Van Helvert c.s. over extern, onafhankelijk onderzoek naar het NLA-programma in Syrië

32 623, nr. 308

– de motie-De Roon over geen steun aan groepen die de sharia willen opleggen

32 623, nr. 309

– de motie-De Roon over geen non-lethal assistance aan niet-statelijke islamitische strijdgroepen

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 598

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag

35 598 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdelen A t/m E

– amendement Kwint (9,I) over het uitbreiden van de werkloosheidstermijn in artikel 1.6, vijfde lid, van drie naar zes maanden

– amendement Westerveld (13,I) over geen overlap van de drie maanden kinderopvang in relatie tot adoptieverlof bij arbeidsbeëindiging

– onderdeel F

– amendement Kwint (9,II)

– amendement Westerveld (13,II)

  • N.B. Indien zowel 9 als 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 13,II

– onderdeel G

– amendement Kwint (9,III)

– onderdeel H

– gewijzigd amendement Postma/Omtzigt (10,I) over dat ook ouders met een tijdelijke WLZ-indicatie recht op kinderopvangtoeslag krijgen (invoegen onderdelen Ha en Hb)

– amendement Kwint (11) over een discretionaire bevoegdheid om in schrijnende omstandigheden ouders recht op kinderopvangtoeslag te laten houden (invoegen onderdeel Ha)

– onderdelen I en J

– amendement Kwint (9,IV) (toevoegen onderdeel K)

– artikel I

– amendement Nijkerken-De Haan (12) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel Ia)

– gewijzigd amendement Postma/Omtzigt (10,II)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

17. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet kinderopvang

35 598, nr. 14

– de motie-Nijkerken-de Haan over goede ondersteuning voor ouders bij wie sprake is van een tijdelijke Wlz-indicatie

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de terreurdaad in Frankrijk en de vrijheid van meningsuiting

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 574 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 754, nr. 564

– de motie-Wilders over erkennen dat de islam niet bij Nederland hoort

29 754, nr. 565

– de motie-Wilders over Schengen verlaten en geen immigranten uit islamitische landen meer toelaten

29 754, nr. 566

– de motie-Wilders over oproep aan alle scholen, kranten en overige media om Mohammed-cartoon te tonen dan wel te publiceren

29 754, nr. 567

– de motie-Van Brenk over hard optreden tegen intimidatie en opruiing op social media

29 754, nr. 568

– de motie-Van Brenk over scholen en docenten ondersteunen bij gevoelige onderwerpen

29 754, nr. 569

– de motie-Azarkan over het uitspreken van onvoorwaardelijke steun aan docenten in Nederland

29 754, nr. 570

– de motie-Azarkan over € 1.000 bonus voor docenten

29 754, nr. 571

– de motie-Azarkan over uitspreken dat de islam onderdeel is van Nederland en moslims volwaardige burgers zijn

29 754, nr. 572 (aangehouden)

– de motie-Kuiken/Becker over risicogericht toezicht op informeel onderwijs wettelijk mogelijk maken

29 754, nr. 573

– de motie-Segers/Van Toorenburg over verlenging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding met vijf jaar

29 754, nr. 574 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol over het tegengaan van de verspreiding van haatboodschappen en terroristische propaganda via het internet

29 754, nr. 575

– de motie-Krol over de situatie in Nederland zo normaal maken dat de heer Wilders zonder bewaking over straat kan fietsen

29 754, nr. 576

– de motie-Van der Staaij/Segers over in het proces van opsporing en vervolging onderzoeken of er sprake is van een achterliggend radicaliseringsproces

29 754, nr. 577

– de motie-Kwint c.s. over een samenhangend plan met concrete maatregelen tegen intimidatie in de klas

29 754, nr. 578

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Van Toorenburg over de wettelijke mogelijkheid van het intrekken van het Nederlanderschap permanent maken

29 754, nr. 579

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius over in heel het Schengengebied haatpredikers hetzelfde aanpakken

29 754, nr. 580

– de motie-Van Kooten-Arissen over in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit de migrantengemeenschappen over moslimradicalisering

29 754, nr. 581

– de motie-Van Kooten-Arissen over een vog verplicht stellen voor geestelijk bedienaren en bestuurders van gebedshuizen

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

35 570 V, nr. 23

– de motie-De Roon/Wilders over een Mohammedcartoon ophangen in Nederlandse ambassades en consulaten

35 570 V, nr. 24

– de motie-De Roon over onderzoeken of China voor de gevolgschade van de coronapandemie aansprakelijk gesteld kan worden

35 570 V, nr. 25

– de motie-De Roon over het embargo op de export van wapens naar Taiwan opheffen

35 570 V, nr. 26

– de motie-De Roon over steun voor de historische Abraham-akkoorden

35 570 V, nr. 27

– de motie-De Roon/Wilders over het verhuizen van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem

35 570 V, nr. 28

– de motie-Van Ojik/Ploumen over versterken van de capaciteit op het ministerie op het gebied van bescherming van mensenrechten en democratie

35 570 V, nr. 29 (aangehouden)

– de motie-Van Ojik/Sienot over een nieuwe strategie voor energieveiligheid om energieafhankelijkheid van Rusland te verminderen

35 570 V, nr. 30

– de motie-Van Helvert c.s. over de bewijsgaring van mensenrechtenschendingen

35 570 V, nr. 31

– de motie-Van Helvert c.s. over onafhankelijke waarnemers in Nagorno-Karabach

35 570 V, nr. 32 (aangehouden)

– de motie-Van Helvert/Voordewind over humanitaire hulp voor Nagorno-Karabach

35 570 V, nr. 33

– de motie-Van Helvert/Voordewind over persoonsgerichte sancties tegen de Azerbeidzjaanse president

35 570 V, nr. 34

– de motie-Karabulut over maatregelen tegen het inzetten van honger als wapen

35 570 V, nr. 35

– de motie-Karabulut over persoonsgerichte sancties tegen verantwoordelijken voor geweld in Nagorno-Karabach

35 570 V, nr. 36

– de motie-Karabulut over geen plaats meer voor Turkije in de NAVO

35 570 V, nr. 37

– de motie-Karabulut c.s. over tegemoetkomen aan het internationale verdrag voor het verbod op kernwapens

35 570 V, nr. 39

– de motie-Karabulut c.s. over tot nader order geen wapenexportvergunning verstrekken voor Egypte

35 570 V, nr. 39

– de motie-Sjoerdsma/Van Helvert over de oprichting van een Europese veiligheidsraad

35 570 V, nr. 40

– de motie-Sjoerdsma/Van Ojik over instrumenten van het buitenlandbeleid en de diplomatie in lijn brengen met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs

35 570 V, nr. 41 (aangehouden)

– de motie-Sjoerdsma/Karabulut over de eis van een redelijke termijn schrappen voor kinderen van geëxecuteerde Indonesische mannen

35 570 V, nr. 42

– de motie-Ploumen c.s. over de OVSE en/of Minskgroep betrekken bij de toezichthoudende rol op het vredesakkoord

35 570 V, nr. 43

– de motie-Ploumen over het invoeren van sancties tegen mensenrechtenschendingen in Xinjiang

35 570 V, nr. 44

– de motie-Ploumen/Van Ojik over de gevolgen van de verlaging van het Mensenrechtenfonds in kaart brengen

35 570 V, nr. 45

– de motie-Voordewind c.s. over steun verwerven voor een moratorium op wapenleveranties aan Turkije

35 570 V, nr. 46

– de motie-Voordewind/Van Helvert over volkenrechtelijk advies vragen over mogelijke erkenning van de Republiek Artsach

35 570 V, nr. 47

– de motie-Voordewind c.s. over de capaciteit vergroten van de opvang voor slachtoffers van mensenhandel

35 570 V, nr. 48

– de motie-Voordewind c.s. over extra middelen voor activiteiten op het terrein van vrijheid van religie en levensovertuiging

35 570 V, nr. 49

– de motie-Voordewind c.s. over geen VN-resoluties die eenzijdig de Arabische benaming van de Tempelberg gebruiken

35 570 V, nr. 50

– de motie-Van der Staaij/Voordewind over resoluties over het agenderen en tegengaan van geloofsvervolging

35 570 V, nr. 51

– de motie-Van der Staaij/Van Helvert over proactief informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties

35 570 V, nr. 52

– de motie-Kuzu over een verbod op economische relaties met nieuwe Israëlische nederzettingen

35 570 V, nr. 53

– de motie-Kuzu over sancties tegen individuen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen jegens Oeigoeren

35 570 V, nr. 54

– de motie-Kuzu over het vredesakkoord tussen Azerbeidzjan, Armenië en Rusland in Europees verband steunen

35 570 V, nr. 55

– de motie-Kuzu over bij bondgenoten steun vergaren voor een plan voor verifieerbare en aantoonbare ontwapening

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Integratie en maatschappelijke samenhang

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 309 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 824, nr. 307

– de motie-Becker c.s. over juridisch onderzoeken of een verbod van de Grijze Wolven mogelijk is

32 824, nr. 308

– de motie-Jasper van Dijk/Van den Berge over maatwerk in de naturalisatietoets

32 824, nr. 309 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. over het niet mogen weigeren van leerlingen die de grondslag van een school respecteren

32 824, nr. 310

– de motie-Van den Berge/Jasper van Dijk over de ondertussengroep zo veel mogelijk ondersteunen

32 824, nr. 311

– de motie-Peters over in gesprek gaan met Femmes For Freedom

32 824, nr. 312

– de motie-Peters over uitbreiding van het integratiebeleid op het punt van beheersing van de Nederlandse taal

32 824, nr. 313

– de motie-Stoffer/Kuzu over aanvullende, creatieve oplossingen voor de huisvesting van statushouders

32 824, nr. 314

– de motie-Paternotte/Peters over de integratie van buitenlandse artsen

32 824, nr. 315 (aangehouden)

– de motie-Paternotte/Becker over de visitatie van lessen op Turkse weekendscholen

32 824, nr. 316

– de motie-Paternotte/Peters over COA-subsidie ook inzetten voor kansrijke asielzoekers in de pre-procesopvanglocaties

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Mijnbouw/Groningen

33 529, nr. 816

– de motie-Agnes Mulder over duidelijkheid over het budget voor schrijnende situaties

33 529, nr. 817

– de motie-Agnes Mulder c.s. over een oplossing voor de problemen van agrarische ondernemers

33 529, nr. 818

– de motie-Agnes Mulder c.s. over een tevredenheidsonderzoek en bewonersparticipatie bij de evaluatie

33 529, nr. 819

– de motie-Beckerman over eventuele aanvullende middelen om funderingsproblemen op te lossen

33 529, nr. 820

– de motie-Beckerman over een dwangsom wanneer IMG en NCG hun beslistermijn niet halen

33 529, nr. 821

– de motie-Beckerman over compensatie voor waardedaling voor mensen met sloop/nieuwbouw

33 529, nr. 822

– de motie-Beckerman over uitvoeren van de door SoDM geadviseerde crisisaanpak

33 529, nr. 823

– de motie-Nijboer over vergoeding van het verschil tussen de bedragen op basis van de waardedalingsregeling en op basis van de schikkingen met de NAM

33 529, nr. 824

– de motie-Nijboer over een fatsoenlijke oplossing voor nieuwe grensgevallen

33 529, nr. 825

– de motie-Dik-Faber c.s. over doorzettingsmacht en de mogelijkheid van procesbegeleiding voor bewoners

33 529, nr. 826

– de motie-Van Otterloo over maatwerk voor de bewoners

33 529, nr. 827

– de motie-Van Otterloo over een soepele uitvoering van de bestuurlijke afspraken

Stemming

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO NOVI

De Voorzitter: dhr. Van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 59 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 682, nr. 59 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Van Gerven/Dik-Faber over de systeemverantwoordelijkheid van het Rijk voor fiets- en wandelnetwerken beter borgen

Stemming

23. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

De Voorzitter: dhr. Paternotte wenst zijn motie op stuk nr. 22 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570 VII, nr. 22 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Paternotte/Sienot over bilaterale afspraken met buurlanden over experimenteerruimte voor grensoverschrijdende duurzame energieprojecten

24. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. VAO Gezond en veilig werken (AO d.d. 11/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 570 XV

26. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

35 570 XII

27. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Langetermijnagenda

24, 25 en 26 november (week 48)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting BuHa-OS (voortzetting)

– VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25 424, nr. 550)

– VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (35 300 VII, nr. 114)

– VAO Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 28/10)

– VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)

– VSO Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020 (21 501-32, nr. 1247)

– VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06)

– VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10)

– VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

– VAO Visserij (AO d.d.12/10)

– VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

– VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

– VSO Biotechnologie en tuinbouw (27 428, nr. 373)

– VAO Mestbeleid (AO d.d. 014/11)

35 112 (voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting)

35 461 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112))

1, 2 en 3 december (week 49)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (re- en dupliek)

– VAO Medisch specialistische zorg/ ziekenhuiszorg/ patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/ kwaliteitszorg (AO d.d. 09/11)

– VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

– VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages (AO d.d. 7/10)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Douane (AO d.d. 22/09)

– VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (AO dd. 08/10)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 10/09)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– VAO Handreiking Kindzorg (AO d.d. 05/11)

– VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11)

– VSO Spoorveiligheid/ERTMS (29 893, nr. 247)

– VAO Spoorordening (AO d.d. 9/9)

– VSO Duurzaam vervoer (32 813, nr. 500)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 15/10)

35 567 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen))

35 257 (voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)) (derde termijn)

35 421 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 293 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)

8, 9 en 10 december (week 50)

– stemmingen over alle begrotingen

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VSO Experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (29 515, nr. 450)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie))

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 398 (Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving)

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

15, 16 en 17 december (week 51)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 462 (Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek))

35 506 (Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen))

18 december 2020 t/m 11 januari 2020 (week 52, 53 en 1)

– kerstreces 2020

12, 13 en 14 januari (week 2)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565)

35 556 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 406 (voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

34 891 (voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 335 (voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

35 145 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

3. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

4. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

5. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

6. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

7. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

8. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

9. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

10. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

11. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

12. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

13. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

14. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

15. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

16. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

17. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

18. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

19. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

20. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

21. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

22. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

23. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

24. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

25. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

26. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

27. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

28. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

29. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

30. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

31. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

32. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

33. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

34. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

35. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

36. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

37. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

38. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

39. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

40. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

41. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

42. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

43. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

44. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

45. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

46. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

47. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

48. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

49. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

50. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

51. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

52. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

53. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

54. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

55. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

56. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

57. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

58. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

59. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

60. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

61. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

62. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

63. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

64. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

65. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

66. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

67. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

68. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

69. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

70. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

71. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

72. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

73. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

74. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

75. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

76. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

77. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

78. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

79. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

80. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

81. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

82. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

83. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

84. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

85. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

86. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

87. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

88. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

89. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

90. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

91. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

92. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

93. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

94. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

95. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

96. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financiën)

97. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

98. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

99. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

100. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

101. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

102. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

103. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

104. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (Minister SZW)

105. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

106. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

107. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

108. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

109. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

110. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

111. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

112. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

16. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

19. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

23. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

25. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

29. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

32. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

34. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

36. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

38. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

39. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

40. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

41. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

42. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

43. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

44. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

45. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

46. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

47. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

48. Dertigledendebat over de CO2-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

49. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

51. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

52. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

54. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

55. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

56. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

57. Dertigledendebat over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

58. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 16 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Passend onderwijs

Maandag 16 november van 12.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven (35 264)

Maandag 16 november van 16.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35 337)

Woensdag 18 november van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs) (35 582)

Donderdag 19 november van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ggz/toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten/personen met verward gedrag/maatschappelijke opvang/ suïcidepreventie

Donderdag 19 november van 18.00 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34 605) (voortzetting)

Maandag 23 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

Maandag 23 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 23 november van 11.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water en wadden

Maandag 23 november van 16.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Personeel/Materieel Defensie

Woensdag 25 november van 13.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Omgevingswet (33 118)

Donderdag 26 november van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en energie

Donderdag 26 november van 14.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verpleeghuiszorg/Wlz/gehandicaptenbeleid/doelgroepenvervoer/fokuswonen

Maandag 30 november van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken

Maandag 30 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 30 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: «Behoud het woud» (35 327)

Dinsdag 1 december van 17.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het CBR

Woensdag 2 december van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35 532) en Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (35 533)

Woensdag 2 december van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over het Nationaal Groeifonds

Donderdag 3 december van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Preventie

Maandag 7 december van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35 355)

Maandag 7 december van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 7 december van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) (345 447)

Maandag 7 december van 19.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (35 296)

Dinsdag 8 december 2020 van 17.00 tot 21.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IVMO)

Woensdag 9 december 2020 van 12.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Marktwerking en mededinging

Woensdag 9 december 2020 van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35 475)

Donderdag 10 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Akkoord voor de Noordzee

Donderdag 10 december van 15.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Gevangeniswezen en tbs

Maandag 14 december van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzenstellen (35 285)

Maandag 14 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International) (35 529)

Dinsdag 15 december van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek) (35 462)

Woensdag 16 december 2020 van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Ruimtevaart en innovatie

Woensdag 16 december van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Donderdag 17 december van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Woensdag 13 januari 2020 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35 240)

Donderdag 14 januari 2020 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (35 591)

Recesperiodes

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken

per 13/11)

VVD:

268

minuten

PVV:

195

minuten

CDA:

153

minuten

D66:

142

minuten

GroenLinks:

127

minuten

SP:

122

minuten

PvdA:

107

minuten

ChristenUnie:

81

minuten

Partij voor de Dieren:

99

minuten

SGP:

69

minuten

50PLUS:

78

minuten

DENK:

55

minuten

Forum voor Democratie:

107

minuten

Lid Krol

40

minuten

Van Kooten-Arissen

55

minuten

Van Haga:

24

minuten