Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135454 nr. 10

35 454 Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE C.S.

Voorgesteld 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat fotografen een eerlijke vergoeding verdienen voor onlinegebruik van hun foto's;

overwegende dat niet-commerciële bloggers en andere particuliere internetgebruikers regelmatig zonder opzet inbreuk maken op het auteursrecht van die fotografen;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met fotografenverenigingen over het voorlichten van gebruikers van fotomateriaal op internet en over het hanteren van billijke tarieven en procedures in gevallen waar sprake is van onopzettelijke inbreuk op het auteursrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Snels

Renkema