35 352 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nieuwe wettelijke burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs als doel heeft de scholen duidelijkheid te bieden;

overwegende dat de nieuwe burgerschapsopdracht vraagt om het verbeteren van het burgerschapsonderwijs in alle lagen van het onderwijs, en dat dit bij voorkeur gebeurt door het integreren van burgerschap in maatschappijleer, andere vakken en de schoolcultuur in brede zin;

verzoekt de regering, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer en inhoudelijk experts met urgentie een concrete uitwerking van de gemeenschappelijke kern voor scholen te ontwikkelen, inclusief tijdpad, waarbij het verbeteren van de burgerschapsopdracht centraal staat, en de Kamer hierover voor maart 2021 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Rog

Naar boven