35 352 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onthoofding van de Franse maatschappijleraar Samuel Paty een grote schok teweeg heeft gebracht;

constaterende dat binnen het Nederlandse debat sommige leraren hebben aangegeven het soms moeilijk te vinden om bepaalde maatschappelijke thema's in lessen te behandelen;

van mening dat het belangrijk is dat leraren alle hulp krijgen bij het behandelen van actuele maatschappelijke thema's in hun lessen, ook als deze thema's lastiger met een groep leerlingen te bespreken zijn, en dat het dus belangrijk is om binnen de lerarenopleiding hiervoor aandacht te hebben;

verzoekt de regering, om in overleg te gaan met lerarenopleidingen en pabo-opleidingen om nadrukkelijk aandacht te vragen dat de burgerschapsopdracht een verplicht onderdeel wordt van de opleiding en daarin toekomstige leraren specifiek handvatten mee te geven om ogenschijnlijk moeilijke maatschappelijke thema's in de lessen te kunnen bespreken, en de uitkomsten van deze overleggen met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema

Naar boven