35 352 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN ROG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het niet wenselijk is dat buitenlandse scholen met een antidemocratisch gedachtegoed in Nederland voet aan de grond krijgen;

constaterende dat internationale scholen die zijn aangewezen als B4-scholen onder toezicht staan van de autoriteiten van een ander land of een internationale accreditatieorganisatie, en dat voor deze scholen de burgerschapsopdracht niet geldt;

verzoekt de regering, om de burgerschapsopdracht ook op B4-scholen van toepassing te verklaren, op een wijze die past bij het bijzondere karakter van deze scholen, nieuwe B4-scholen op dit punt vooraf te toetsen en dit in de Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen vast te leggen, en hierover de Kamer in het voorjaar van 2021 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema

Rog

Naar boven