35 352 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er scholen zijn die de toelating van kinderen afhankelijk maken van een verklaring waarin de ouders moeten tekenen dat ze homoseksualiteit afwijzen;

van mening dat dit volstrekt onacceptabel is en haaks staat op de burgerschapsopdracht die scholen hebben;

verzoekt het kabinet, met spoed een einde te maken aan dit soort verklaringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Van den Hul

Westerveld

Van Meenen

Naar boven