34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIK-FABER

Voorgesteld 29 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de recreatieve fiets- en wandelnetwerken belangrijke kwaliteitsdragers zijn voor fietser en wandelaar;

  • recreatieve fietsroutes en wandelnetwerken van grote economische waarde zijn voor stimulering van recreatie en toerisme;

  • recreatieve fietsroutes vaak samenvallen met utilitair gebruik en zo bijdragen aan duurzame mobiliteitsdoelstellingen;

  • de motie-Ronnes/Van Veldhoven/Smaling (33 118, nr. 67) de borging van de instandhouding van fiets- en wandelnetwerken als rijkstaak benoemd heeft;

constaterende dat in de Nationale Omgevingsvisie de systeemverantwoordelijkheid voor deze netwerken nog niet belegd is bij het Rijk;

verzoekt het kabinet, om de systeemverantwoordelijkheid van het Rijk voor de instandhouding en verbetering van fiets- en wandelnetwerken beter te borgen in de Nationale Omgevingsvisie, NOVI, bijvoorbeeld door het formuleren van duidelijke, landelijke kwaliteitskaders en het leveren van (co)financiering voor de benodigde investeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Dik-Faber

Naar boven