35 352 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de jongerenrechtbanken een belangrijke bijdrage leveren aan de burgerschapsontwikkeling van leerlingen en aan de schoolgemeenschap;

overwegende dat niet van scholen verwacht kan worden dat zij een jongerenrechtbank geheel zelf financieren;

verzoekt de regering, te verkennen of zij een voortvarende uitbreiding van het aantal jongerenrechtbanken mogelijk kan maken, en de Kamer hier zo snel mogelijk over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Naar boven