35 352 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN ROG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat leraren aangeven zich handelingsverlegen te voelen over het behandelen van omstreden onderwerpen in het klaslokaal en over hoe zij het beste kunnen omgaan met botsende meningen;

overwegende dat het voor een goede invulling van de burgerschapsopdracht essentieel is dat leraren de ruimte hebben om zich te ontwikkelen binnen het domein burgerschap en de juiste instrumenten aangereikt krijgen om onderwerpen in de klas te behandelen;

verzoekt de regering, om het onderwijs structureel te faciliteren in het professionaliseren, opleiden en ondersteunen van leraren binnen het domein burgerschapsonderwijs, en de profielorganisaties daarbij te betrekken;

verzoekt de regering, tevens om in dit kader het bestaande aanbod extra onder de aandacht te brengen bij leraren en in overleg met het onderwijsveld te bezien of dit aanbod afdoende is, zodat leraren optimaal ondersteund worden om omstreden onderwerpen te blijven behandelen in de klas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Rog

Naar boven