Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 9 september 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 september

14.00 uur

Woensdag 14 september

10.15 uur

Donderdag 15 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Hypotheekverstrekking

32 847, nr. 264

– de motie-Van der Linde/Albert de Vries over hypothecair krediet voor ouderen

32 847, nr. 265

– de motie-Ronnes over de interpretatie van de verschillende regels voor hypotheekverstrekking

32 847, nr. 266

– de motie-Ronnes/Omtzigt over hypotheekdelen omzetten naar een hypotheek met lagere maandlasten

32 847, nr. 267

– de motie-Albert de Vries over overleg met banken om meer groepen in de samenleving te laten profiteren van de lage hypotheekrente

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Huisvesting doelgroepen

32 847, nr. 268

– de motie-Ronnes over de huisvesting van alleenstaande vergunninghouders en nareizende gezinsleden

32 847, nr. 269

– de motie-Madlener over geen voorrang voor statushouders bij het verkrijgen van een sociale huurwoning

32 847, nr. 270

– de motie-Albert de Vries over een aanjaagteam voor het realiseren van zorgwoningen

32 847, nr. 271

– de motie-Bashir over het monitoren van studentenhuisvesting

32 847, nr. 274 (gewijzigd, was nr. 272)

– de gewijzigde motie-Krol over structurele aandacht voor het beschikbaar komen van huisvesting voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte

32 847, nr. 273

– de motie-Krol over een ontwikkelvoorbeeld van een geïntegreerde woonzorgvisie voor gemeenten

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Textiel en Conflictmineralen

De Voorzitter: mw. van Veldhoven wenst haar motie op stuk nr. 227 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 485, nr. 224 (overgenomen)

– de motie-Van Laar over het toezicht op de imvo-convenanten

26 485, nr. 225 (overgenomen)

– de motie-Van Laar c.s. over het weren van kinderarbeid uit de textielsector

26 485, nr. 226 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven/Voordewind over financiële middelen voor de klachten- en geschillenprocedure

26 485, nr. 227 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven c.s. over ook kijken naar andere grondstoffen dan de 3TG

26 485, nr. 228

– de motie-Voordewind/Van Veldhoven over een toezichthouder voor de naleving van imvo-convenanten

26 485, nr. 229 (aangehouden)

– de motie-Voordewind over financiering voor Stop Kinderarbeid voor drie jaar

26 485, nr. 230

– de motie-Voordewind/Van Veldhoven over informatie aan de consument over het Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 375

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen

34 375 (bijgewerkt t/m amendement nr. 26)

– amendement Ulenbelt/Kerstens (13,I) over de meldingsplicht over beroepsziekten (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Ulenbelt/Kerstens (13,II)

– artikel I, onderdeel A

– onderdeel Aa

– amendement Schut-Welkzijn (15) over het schrappen van het instemmingsrecht bij de benoeming van een preventiemedewerker

– onderdeel B

– amendement Schut-Welkzijn (16) over het niet vervangen van «bijstand» door «advies»

– amendement Schut-Welkzijn (20) over geen directe toegang van de werknemer tot de bedrijfsarts of arbodienst, zonder dat sprake is van ziekteverzuim

– amendement Ulenbelt/Tanamal (11,I) over verplichte advisering over preventieve maatregelen

– amendement Schut-Welkzijn (17) over het schrappen van de verplichting om een bedrijfsarts de werkplek te laten bezoeken

– amendement Schut-Welkzijn (22) over het niet verplichten tot het aanbieden van een second opinion

 • Indien 22 verworpen:

 • – amendement Ulenbelt/Kerstens (12) over het recht op een second opinion

– amendement Schut-Welkzijn (24) over het niet regelen van een klachtprocedure voor de bedrijfsarts

 • NB. Indien de amendementen 22 en 24 beide worden aangenomen en amendement 11 wordt verworpen, vervalt in artikel I, onderdeel C, onderdeel 7: verplichtingen, bedoeld in het tweede lid, onder g en h, door de bedrijfsarts, de.

– gewijzigd amendement Schut-Welkzijn (25,I) over het schrappen van het recht van de bedrijfsarts op overleg met de ondernemingsraad

 • NB. Indien de amendementen 22 en 24 en 25 alle worden aangenomen en amendement 11 wordt verworpen, vervalt in onderdeel I, onderdeel C, onderdeel 7: verplichtingen, bedoeld in het tweede lid, onder g en h, door de bedrijfsarts, de verplichting, bedoeld in het tweede lid, onder i, door de personen, bedoeld in het eerste lid, en de.

– gewijzigd amendement Schut-Welkzijn (26,I en II) over het schrappen van de verplichting voor de werkgever om een contract te hebben met een bedrijfsarts

– gewijzigd amendement Schut-Welkzijn (25,II)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Schut-Welkzijn (26,III)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Schut-Welkzijn (26,IV)

– amendement Ulenbelt/Tanamal (11,II)

– onderdeel E

– amendement Ulenbelt/Tanamal (11,III)

– gewijzigd amendement Schut-Welkzijn (25,III)

 • NB. Indien de amendementen 22 en 24 beide worden aangenomen en amendement 11 wordt verworpen, vervalt in onderdeel F, onderdeel 2: artikel 14, tweede lid, onder g en h, waarbij voor de toepassing van het eerste tot en met derde lid de bedrijfsarts met de werkgever gelijk wordt gesteld en tot naleving van.

 • NB. Indien de amendementen 22 en 24 en 25 alle worden aangenomen en amendement 11 wordt verworpen, vervalt in onderdeel F het onderdeel 2.

– onderdeel F

– onderdelen G t/m I

– gewijzigd amendement Schut-Welkzijn (26,V)

– onderdeel J

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

34 375, nr. 18

– de motie-Schut-Welkzijn/Tanamal over ontwikkeling van een samenwerkingsprogramma om langdurige arbeidsuitval te voorkomen

34 375, nr. 19

– de motie-Kerstens/Tanamal over een boetebepaling bij niet naleving van de meldplicht

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 457

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

34 457 (bijgewerkt t/m amendement nr. 25)

De Voorzitter: dhr. Duisenberg wenst de amendementen van mw. Lucas op stuk nummers 11 en 15 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

De Voorzitter: op verzoek van de fracties van het CDA en de SP stemmen wij artikelsgewijs over één of meer onderdelen van het wetsvoorstel.

– gewijzigd amendement Rog (24,I) over vervallen van het toelatingsrecht

– artikel I, onderdelen A t/m D, aanhef

– gewijzigd amendement Van Meenen (25,I en II) over verlaten van de aanmelddatum.

– artikelen 8.0.1 t/m 8.0.3

– artikel 8.0.4(studiekeuzeadvies)

– onderdeel D

– onderdelen E en F

– gewijzigd amendement Rog (24,III)

– gewijzigd amendement Van Meenen c.s. (12,I) over schrappen van het bindend studieadvies

 • N.B. Indien de amendementen 24 en 12 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 12,I

 • Indien 24 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Duisenberg (18,I) over het stellen van voorwaarden aan het toelatingsrecht

  • N.B. Indien de amendementen 12 en 18 beide worden aangenomen, komt in artikel I, onderdeel G, in artikel 8.1.1c, het derde lid te luiden:

  • 3. Het bevoegd gezag kan de toelating van degene die om toelating verzoekt weigeren indien:

  • a. hij reeds zes jaar of langer in een beroepsopleiding ingeschreven is geweest zonder een diploma te hebben behaald en sinds de laatste dag van inschrijving minder dan drie studiejaren zijn verstreken; of

  • b. paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969 niet meer op hem van toepassing is, en:

  • 1°. hij zich niet uiterlijk op de datum, genoemd in artikel 8.0.1, eerste lid, heeft aangemeld, voor zover het een opleiding betreft die start bij de aanvang van het op die datum volgende studiejaar, en voor zover het derde lid van dat artikel niet van toepassing is, en

  • 2°. ten behoeve van hem geen studiekeuzeadvies is uitgebracht als bedoeld in artikel 8.0.4, voor zover het bevoegd gezag daartoe voor diegene verplichte intakeactiviteiten organiseert.

 • Indien 24 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Duisenberg (18,II)

 • – amendement Siderius (13,I) over gelijke lotingskansen

– gewijzigd amendement Van Meenen (25,III)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 25 en anderzijds amendement 13 of 24 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 25,III

 • Indien 24 verworpen:

 • – onderdeel G (toelatingsrecht)

– gewijzigd amendement Van Meenen c.s. (12,II)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Grashoff/Mohandis (19,I) over zorgvuldigheid bij een negatief bindend studieadvies

 • Indien 12 verworpen:

 • – onderdeel H(bindend studieadvies)

– onderdelen I t/m K

– artikel I

– artikelen II en III

– artikel IV, onderdeel A

– gewijzigd amendement Van Meenen (25,IV en V)

– onderdeel B

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Rog (24,IV)

– gewijzigd amendement Van Meenen c.s. (12,III)

 • N.B. Indien de amendementen 24 en 12 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering aan 12,III

  • Indien 24 verworpen:

  • – nader gewijzigd amendement Duisenberg (18,III)

  • N.B. Indien de amendementen 12 en 18 beide worden aangenomen, komt in artikel I, onderdeel G, in artikel 8.1.1b, het derde lid te luiden:

  • 3. Het bevoegd gezag kan de toelating van degene die om toelating verzoekt weigeren indien:

  • a. hij reeds zes jaar of langer in een beroepsopleiding ingeschreven is geweest zonder een diploma te hebben behaald en sinds de laatste dag van inschrijving minder dan drie studiejaren zijn verstreken; of

  • b. paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969 niet meer op hem van toepassing is, en:

  • 1°. hij zich niet uiterlijk op de datum, genoemd in artikel 8.0.1, eerste lid, heeft aangemeld, voor zover het een opleiding betreft die start bij de aanvang van het op die datum volgende studiejaar, en voor zover het derde lid van dat artikel niet van toepassing is, en

  • 2°. ten behoeve van hem geen studiekeuzeadvies is uitgebracht als bedoeld in artikel 8.0.3, voor zover het bevoegd gezag daartoe voor diegene verplichte intakeactiviteiten organiseert.

  • Indien 24 verworpen:

  • – nader gewijzigd amendement Duisenberg (18,IV)

  • – amendement Siderius (13,II)

– gewijzigd amendement Van Meenen (25,VI)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 25 en anderzijds amendement 13 of 24 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 25,VI

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Van Meenen c.s. (12,IV)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Grashoff/Mohandis (19,II)

– onderdeel E

– onderdelen F en G

– artikel IV

– artikelen V en VI

– gewijzigd amendement Rog (24,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten

34 457, nr. 21

– de motie-Siderius over een eenvoudige registratie van het aantal geweigerde studenten

34 457, nr. 22

– de motie-Van Meenen over binnen twee jaar rapporteren over het bindend studieadvies

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 506

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De Voorzitter: op verzoek van de fractie van de VVD zal er hoofdelijk worden gestemd over het wetsvoorstel.

(hoofdelijk)

33 506 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Öztürk (21,I) over actieve donorregistratie bij uitgifte van een paspoort en identiteitskaart

– onderdeel 0A

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Öztürk (21,II)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Öztürk (21,III)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Öztürk (21,IV)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Öztürk (21,V)

– onderdeel Da

– gewijzigd amendement Öztürk (21,VI)

– onderdeel E

– gewijzigd amendement Öztürk (21,VII)

– onderdeel Ea

– gewijzigd amendement Öztürk (21,VIII)

– onderdeel F

– gewijzigd amendement Öztürk (21,IX)

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Wolbert (11) over informatievoorziening over orgaandonatie door de Minister van VWS (invoegen onderdeel H)

– artikel I

– gewijzigd amendement Öztürk (21,X)

– artikel II

– gewijzigd amendement Öztürk (21,XI)

– artikel IIa

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De Voorzitter: dhr. Van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 13 te wijzigen, dhr. Öztürk zijn motie op stuk nr. 14 en dhr. Rutte zijn motie op stuk nr. 18. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 506, nr. 13 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gerven over extra aandacht voor voorlichting aan specifieke doelgroepen

33 506, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Öztürk over voorlichting over orgaandonatie

33 506, nr. 15

– de motie-Öztürk over voorlichting over het amendement over donnorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart

33 506, nr. 16

– de motie-Bruins Slot/Rutte over onderzoek naar kansrijke innovaties

33 506, nr. 17

– de motie-Dik-Faber over een actieplan voor orgaandonatie

33 506, nr. 18 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Rutte/Bruins Slot over het realiseren van aangepaste zorgstandaarden voor transplantatiegeneeskunde

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 980

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

33 980 (bijgewerkt t/m amendement nr. 23)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (21,I) over het voorkomen dat ziektekostenverzekeraars nieuwe inzagebevoegdheden krijgen

– onderdeel A

– onderdelen B t/m K

– amendement Leijten/Van Gerven (20) over het beschermen van het medisch beroepsgeheim

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (21,II)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 21 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 21,II.

– onderdeel L

– onderdelen M t/m T

– amendement Bruins Slot/Volp (22) over het bij of krachtens AMvB regelen van verstrekking van persoonsgegevens door de Nza

– onderdeel U

– onderdeel V

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (21,III)

 • Indien nr. 21 verworpen:

 • – amendement Volp/Bruins Slot (23,I) over het bij of krachtens AMvB stellen van regels over de materiële controle

 • – amendement Klever (18,I) over het informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier

 • – amendement Leijten/Van Gerven (17,I) over het niet verstrekken van diagnose-informatie aan de zorgverzekeraar

– onderdeel W

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (21,IV)

 • Indien nr. 21 verworpen:

 • – amendement Volp/Bruins Slot (23,II)

– onderdeel X

– onderdelen Y t/m OO

– artikel I

– artikel II, onderdeel 0A

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (21,V)

 • Indien nr. 21 verworpen:

 • – amendement Volp/Bruins Slot (23,III)

 • – amendement Klever (18,II)

 • – amendement Leijten/Van Gerven (17,II)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (21,VI)

 • Indien nr. 21 verworpen:

 • – amendement Volp/Bruins Slot (23,IV)

– onderdeel B

– artikel II

– artikel III, onderdeel A

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (21,VII)

 • Indien nr. 21 verworpen:

 • – amendement Klever (18,III)

 • – amendement Volp/Bruins Slot (23,V)

 • – amendement Leijten/Van Gerven (17,III)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (21,VIII)

 • Indien nr. 21 verworpen:

 • – amendement Volp/Bruins Slot (23,VI)

– onderdeel C

– artikel III

– artikelen IV t/m IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten

De Voorzitter: mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 24 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 980, nr. 24 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot over de onderbouwing van de conclusie van de medisch adviseur

33 980, nr. 25

– de motie-Volp over controle door verzekeraars op rechtmatige besteding van premiegeld

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de levenslange gevangenisstraf

29 279, nr. 340

– de motie-Helder over onverkort behouden van de levenslange gevangenisstraf

29 279, nr. 344 (gewijzigd, was nr. 341)

– de gewijzigde motie-Van Toorenburg/Van der Staaij over een voorstel in plaats van een beleidsregel

29 279, nr. 342

– de motie-Bontes over niet doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen

29 279, nr. 343 (aangehouden)

– de motie-Van der Staaij/Van Toorenburg over artikel 3 EVRM zodanig duiden dat de mogelijkheid van levenslange gevangenisstraf behouden blijft

15. Debat over de nasleep van de legercoup in Turkije met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

16. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

17. Debat over de informele EU-top van 16 september in Bratislava met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over het korten van pensioenen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 22/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Kustwacht Caribisch Gebied (AO d.d. 06/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 323

21. Wet aanpassing fiscale eenheid (re- en dupliek)

34 412

22. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)

34 454

23. Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders

34 460

24. Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

34 448

25. Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96)

Langetermijnagenda

20, 21 en 22 september (week 38)

– Prinsjesdag

– Algemene Politieke Beschouwingen

27, 28 en 29 september (week 39)

– VAO Privacy (AO d.d. 18/05)

– VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 15/06)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 16/06)

– VAO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk (AO d.d. 22/06)

– VSO over de hernieuwde voorhang van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (30 826, nr. 45)

– VAO Mensenhandel en Prostitutie (AO d.d. 26/04)

– VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)

– VAO Actieplan open overheid 2016–2017 (AO d.d. 07/09)

– VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw (29 453, nr. 417)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen)

34 443 (Wet aanvullende biedboekgegevens)

34 347 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 468 (Veegwet wonen)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

32 399 (Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg))

4, 5 en 6 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/IXB)

34 389 (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 458 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

34 399 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis)

34 446 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders)

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

11, 12, 13 oktober (week 41)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

34 246 (voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

Herfstreces: week 42

24, 25 en 26 oktober (week 43)

– Begroting Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Begroting van de Koning (I)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 474 (Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen)

34 461 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg)

1, 2 en 3 november (week 44)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII)

34 388 (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

8, 9 en 10 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting)

34 128 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken)

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2017 (onder voorbehoud)

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (voortzetting)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 007 (voorstel van wet van de leden Tellegen en Van Veen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

8. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

9. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

10. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

12. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

13. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

14. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

15. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

16. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

17. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

18. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

19. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

20. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

21. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

22. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

24. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

25. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

26. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

27. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

28. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

29. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

30. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

31. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

32. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

33. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

34. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

35. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

36. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

37. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

38. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

39. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

40. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

41. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

42. Debat over onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

43. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

44. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

45. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

46. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

47. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

48. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

49. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

50. Debat over de oproep van het Turks consulaat om belediging van president Erdogan aan te geven (Karabulut) (Minister BZK en Minister SZW)

51. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

52. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

53. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

54. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

55. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

56. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

57. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

58. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

59. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

60. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

61. Debat over ziekenhuizen die medische missers verzwijgen (Otwin van Dijk) (Minister VWS)

62. Debat over asbest (Smaling) (Staatssecretaris I&M)

63. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

64. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

65. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (Minister EZ)

66. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

67. Debat over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (Minister EZ)

68. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

69. Debat over de zienswijze van de Europese Commissie dat CETA niet aan de EU-lidstaten ter ratificatie hoeft te worden voorgelegd (Thieme) (Minister BuHA-OS)

70. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

71. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

72. Debat over schade door noodweer in Zuidoost-Brabant (Geurts) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

73. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

74. Debat over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

75. Debat over de afvalwaterinjectie door NAM (Agnes Mulder) (Minister EZ)

76. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

77. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

78. Debat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

79. Debat over de belastingnaheffing voor Apple in Ierland (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

80. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

81. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

82. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

83. Debat over de toetsing van zzp-contracten door de Belastingdienst (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën)

84. Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije (Van Meenen) (Staatssecretaris OCW)

85. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

86. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

7. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

8. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

10. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

11. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

13. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

14. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

16. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

17. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

19. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

20. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

23. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

24. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

25. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

27. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

28. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

29. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

30. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

32. Dertigledendebat over de stand van zaken inzake MH17 (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

33. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

34. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

35. Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

36. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

37. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

38. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

39. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

40. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 19 september van 13.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

over de initiatiefnota van het lid Klein: «Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen» (Kamerstuk 34 393)

Maandag 26 september 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Comptabiliteitswet 2016 (Kamerstuk 34 426)

Maandag 26 september 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten

Maandag 31 oktober van 11.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (1e termijn Kamer)

Maandag 7 november van 11.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (voortzetting)

Maandag 7 november van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het begrotingsonderdeel Ontwikkelingssamenwerking

Maandag 14 november van 10.00 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 21 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Recesperiodes

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(incl. de Algemene Financiële

Beschouwingen)

VVD:

400

minuten

PvdA:

360

minuten

SP:

250

minuten

CDA:

230

minuten

PVV:

220

minuten

D66:

220

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

GroenLinks:

140

minuten

SGP:

130

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

110

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

60

minuten

Houwers:

30

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

30

minuten