Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 274

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 274 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 272

Voorgesteld 6 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het noodzakelijk is structureel aandacht te besteden aan de beschikbaarheid van geschikte huisvesting voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte,

overwegende dat het aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen haar werkzaamheden heeft beëindigd,

verzoekt de regering de betrokken lokale en regionale partijen breed te faciliteren om hun bijdrage te kunnen leveren,

verzoekt de regering de aanjaagrol in brede zin te laten opnemen zolang dat nodig geacht wordt, en de Kamer hierover jaarlijks te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol