Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 2 oktober 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 6 oktober

14.00 uur

Woensdag 7 oktober

10.15 uur

Donderdag 8 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht

33 848, nr. 18

– de motie-Omtzigt over onafhankelijke externe controle op het ESF

33 848, nr. 19

– de motie-Van ’t Wout c.s. over doorlichting van de Europese agentschappen

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 198

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)

34 198 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Aukje de Vries (11) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B t/m CCC

– artikel I

– artikelen IA t/m XIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij Wijzigingswet financiële markten 2016

34 198, nr. 16

– de motie-Aukje de Vries over een vrijstellingsregeling voor de telecomsector met betrekking tot de Wft

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij de Initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid

33 770, nr. 4

– de motie-Nijkerken-de Haan c.s. over het wegwerken van achterstanden bij herbeoordelingen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

31 322, nr. 282

– de motie-Siderius over meerdere scenario's voor de nieuwe financieringsstructuur

31 322, nr. 283

– de motie-Siderius over kinderopvangtoeslag voor opvang in de peuterspeelzaal

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Autobrief II

32 800, nr. 29

– de motie-Van Weyenberg/Van Tongeren c.s. over afzien van de cap op het bijtellingspercentage

32 800, nr. 30

– de motie-Van Weyenberg c.s. over ondersteuning van de transitie naar volledig emissieloos rijden

32 800, nr. 31

– de motie-Omtzigt over onderbouwen van de mate waarin dieselauto's vervuilend zijn

32 800, nr. 32

– de motie-Omtzigt over een quickscan van mogelijk onterecht verleende subsidies

32 800, nr. 33

– de motie-Grashoff/Van Tongeren over een vroege evaluatie van de versobering van de fiscale stimulering

32 800, nr. 34

– de motie-Grashoff/Van Weyenberg over snel invoeren van een mrb-toeslag op dieselvoertuigen

32 800, nr. 35

– de motie-Grashoff/Van Tongeren over Volkswagen uitsluiten van aanbestedingen hangende het Europese onderzoek

32 800, nr. 36

– de motie-Van Vliet over een alternatief fiscaal voorstel voor elektrische voertuigen

32 800, nr. 37

– de motie-Groot over een plan voor elektrisch rijden voor particulieren

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Risicoverevening

De Voorzitter: mw. Pia Dijkstra verzoekt haar motie op stuk nr. 656 aan te houden.

29 689, nr. 650

– de motie-Bruins Slot/Van Gerven over overhevelen van de langdurige ggz naar de Wet langdurige zorg

29 689, nr. 651

– de motie-Bruins Slot/Van Gerven over vooralsnog ongewijzigd laten van de nacalculatie voor dure geneesmiddelen

29 689, nr. 652

– de motie-Van Gerven over voorkomen van faillissementen of overname van kleine zorgverzekeraars

29 689, nr. 653

– de motie-Van Gerven/Bruins Slot over het voorkomen dat patiënten noodzakelijke geneesmiddelen onthouden wordt

29 689, nr. 654

– de motie-Van Gerven over de wijkverpleging niet risicodragend uitvoeren

29 689, nr. 655

– de motie-Van Gerven over volledige nacalculatie bij de langdurige geestelijke gezondheidszorg

29 689, nr. 656 (aangehouden)

– de motie-Pia Dijkstra over in specifieke gevallen toestaan dat de 1%-groeinorm wordt overschreden

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de informatievoorziening aan de Kamer inzake Volkert van der G.

34 300-VI, nr. 11

– de motie-Helder over herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling

34 300-VI, nr. 12

– de motie-Segers/Berndsen-Jansen over Veiligheid onderbrengen bij het Ministerie van BZK

34 300-VI, nr. 13

– de motie-Berndsen-Jansen/Segers over een onderzoek naar de bestuurlijke houdbaarheid van het Ministerie van V&J

34 300-VI, nr. 14

– de motie-Bontes over per direct stoppen van de beveiliging

34 300-VI, nr. 15

– de motie-Bontes over een parlementair onderzoek naar de ambtelijke top van het Ministerie van V&J en het OM

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 298, nr. 1

Brief van het presidium over een onderzoeksvoorstel inzake een parlementair onderzoek naar een breed welvaartsbegrip.

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en in te stemmen met het onderzoeksvoorstel, de uitvoering van fase 1 van het onderzoek en met het instellen van een tijdelijke commissie.

Stemming

12. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Luchtvaart

31 936, nr. 275

– de motie-Graus over de vlucht naar het buitenland van Nederlandse luchtverkeersleiders

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 299, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-voorstellen: Verordening Europese lijst van veilige landen van oorsprong (COM (2015) 452) en Verordening Permanent herplaatsingsmechanisme in crisissituaties (COM (2015) 450)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor beide voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

34 300, nr. 47

– de motie-Merkies over maatregelen om een vermogenswinstbelasting te kunnen uitvoeren

34 300, nr. 48

– de motie-Merkies over vrijmaken van 200 miljoen voor de begroting van Veiligheid en Justitie

34 300, nr. 49

– de motie-Merkies c.s. over definitief schrappen van de mantelzorgboete in de AOW

34 300, nr. 50

– de motie-Harbers c.s. over een visie op voortzetting van het Infrastructuurfonds, Deltafonds en MIRT na 2028

34 300, nr. 51

– de motie-Omtzigt over oplossen van de structurele problemen bij het OM, het NFI, de politie en de rechtspraak

34 300, nr. 52

– de motie-Omtzigt over terugkeer naar een normaal monetair beleid

34 300, nr. 53

– de motie-Omtzigt over het verschil in belastingdruk tussen eenverdieners en tweeverdieners

34 300, nr. 54

– de motie-Nijboer/Harbers over het instellen van een Studiegroep Duurzame Groei

34 300, nr. 55

– de motie-Koolmees/Aukje de Vries over een aanpak, werkwijze en startvergunning voor de bankensector

34 300, nr. 56

– de motie-Koolmees/Schouten over het meer gelijk trekken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen

34 300, nr. 57

– de motie-Schouten c.s. over het substantieel verlagen van het niveau van gaswinning uit het Groningerveld

34 300, nr. 58

– de motie-Grashoff/Merkies over de effecten van een stapsgewijze verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers

34 300, nr. 59

– de motie-Grashoff c.s. over een verdergaande terugdringing van de uitstoot van kolencentrales

34 300, nr. 60

– de motie-Van Klaveren over beëindiging van het verplichte collectieve aanvullende pensioen

34 300, nr. 61

– de motie-Van Vliet over het bereiken van een begrotingsevenwicht of begrotingoverschot

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

34 300, nr. 11

– de motie-Van Haersma Buma over uit het Belastingplan 2016 halen van de aanpassingen binnen box 3

16. Debat over burgerparticipatie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. VAO Transportraad d.d. 7 en 8 oktober 2015 (AO d.d. 1/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VSO Fokbeleid (28 286, nr. 818) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Natuurbeleid en Oostvaardersplassen (AO d.d. 24/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO JBZ-Raad van 8 en 9 oktober 2015 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid) (AO d.d. 7/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 30/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Decentralisatie Wmo/Wlz (AO d.d. 9/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Armoede- en Schuldenbeleid (AO d.d. 24/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Aloysius College (AO d.d. 23/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 300-XVIII

26. Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

34 300-IV

27. Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

34 199

28. Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (re- en dupliek)

34 264

29. Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Langetermijnagenda

13, 14, 15 oktober (week 42)

– Begroting Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Begroting van de Koning (I)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

– VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen (31 311, nr. 152)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 03/09)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09)

– VAO Voortgang trekkingsrechten pgb (AO d.d. 14/09)

– VAO Toekomst van de verzekeringssector (AO d.d. 24/09)

– VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 29/09)

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 30/09)

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

34 190 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima)

34 184 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

34 009 (Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet))

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

20, 21, 22 oktober (week 43)

herfstreces

27, 28, 29 oktober (week 44)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

34 052 (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130))

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

34 227 (Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw))

3, 4, 5 november (week 45)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

– Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

10, 11, 12 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2016

34 276 (Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard))

17, 18, 19 november (week 47)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

24, 25, 26 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

1, 2, 3 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

8, 9, 10 december (week 50)

34 212 (Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 990 (Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)) + 33 992 (R2034) (Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) (voortzetting antwoord in eerste termijn)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

(2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

34 162 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en de rekentoets (Grashoff) (Staatssecretaris en Minister OC&W)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

7. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

8. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

9. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

10. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

11. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

12. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

18. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

19. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

20. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

24. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

25. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

26. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

27. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

28. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

29. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

30. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

31. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (Thieme) (Minister-President)

32. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

33. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

34. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

35. Debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg (Bergkamp) (staatsecretaris VWS)

36. Debat over ProRail (Hoogland) (Staatssecretaris I&M)

37. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

38. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

40. Debat over de sluiting van rechtbanken (Oskam) (Minister V&J)

41. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

42. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

43. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Sjoerdsma) (Minister BuZa en Minister V&J)

44. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

45. Debat over Groningen (Minister EZ)

46. Debat over energie (Minister EZ)

47. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

48. Debat over het verbouwingsplan Binnenhof (Minister W&R)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

7. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

10. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

11. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

12. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

17. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

22. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over de beveiliging van persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

27. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (Pieter Heerma) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

32. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

34. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

35. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

37. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

38. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

41. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

42. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

43. Dertigledendebat over het opstappen van de korpschef van de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 12 oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten (34 135)

Maandag 26 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 2 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2016 (34 302) en de Wet uitvoering Common Reporting Standard (34 276)

Maandag 2 november van 10.00 uur tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de begrotingsonderdelen Materieel en Personeel

Maandag 16 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen van VWS en V&J

Maandag 16 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 23 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 23 november van 11.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT)

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 7 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de krimp in het onderwijs en de initiatiefnota van het lid Straus over «Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans» (34 226)

Maandag 7 december van 12.30 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 14 december van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Recesperiodes

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken per 2/10)

VVD:

376

minuten

PvdA:

340

minuten

SP:

231

minuten

CDA:

212

minuten

PVV:

207

minuten

D66:

201

minuten

ChristenUnie:

137

minuten

GroenLinks:

127

minuten

SGP:

122

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

110

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

55

minuten

Houwers:

30

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

19

minuten