33 848 Burgerinitiatief «Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum»

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN ‘T WOUT C.S.

Voorgesteld 24 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er 33 gedecentraliseerde Europese agentschappen zijn;

overwegende dat deze agentschappen zijn opgericht ter ondersteuning van het werk van de Europese instellingen en de lidstaten;

overwegende dat de gezamenlijke aanpak voor gedecentraliseerde agentschappen ten doel heeft om het bestuur en het functioneren van de verschillende agentschappen te stroomlijnen, maar dat hierbij geen sprake is van een algehele doorlichting van bestaande agentschappen;

overwegende dat het kabinet aangeeft dat er voortgang moet worden geboekt in de verantwoording van agentschappen;

verzoekt de regering, onder het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016 een doorlichting te (laten) maken van de gedecentraliseerde Europese agentschappen en daarbij te kijken naar:

  • nut en noodzaak van de verschillende agentschappen;

  • de ontwikkeling van het budget van de agentschappen over de periode 2000–2015, alsmede een kosten-batenanalyse;

  • mogelijkheden tot optimalisatie van de democratische controle op de Europese agentschappen;

  • en een zo efficiënt mogelijke uitvoering van het werk van de agentschappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van 't Wout

Segers

Omtzigt

Naar boven