34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 1 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering aangeeft het vonnis in de Urgendazaak uit te voeren;

overwegende dat thans nog steeds onzeker is op welke wijze de sluiting van een aantal kolencentrales, zoals overeengekomen in het energieakkoord geëffectueerd kan worden;

overwegende dat uit de quickscan van ECN blijkt dat voor het behalen van de 15 megaton extra CO2-reductie, conform Urgendavonnis, het verder terugdringen van de uitstoot van kolencentrales vrijwel zeker noodzakelijk zal zijn;

verzoekt de regering om, een analyse van verschillende opties te maken op basis waarvan tot verdergaande terugdringing van de uitstoot van kolencentrales kan worden gekomen, en daarbij de optie van kolenbelasting te betrekken;

verzoekt de regering, deze analyse vóór de behandeling van het Belastingplan 2016 aan de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Koolmees

Schouten

Naar boven