Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729398 nr. 553

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 553 MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de met algemene stemmen aangenomen motie-Belhaj c.s. (29 398, nr. 509) wordt gevraagd om een plan van aanpak voor een sluitende registratie van de plaats en de oorzaak dan wel oorzaken van verkeersongevallen;

constaterende dat de Minister van l en M in haar brief van 19 september 2016 (29 398, nr. 528) aangeeft samen met alle partners te bezien welke verbeteringen in de informatieketen mogelijk zijn, met als doel één loket met alle informatie over verkeersongevallen;

overwegende dat uit een recente proef van VeiligheidNL in het Medisch Centrum Leeuwarden blijkt dat 80% van de slachtoffers die op de spoedeisende hulp werden behandeld naar aanleiding van een ongeval, niet voorkomt in de politieregistratie;

verzoekt de regering, de Kamer voor het zomerreces te informeren over de termijnen waarop de verbeteringen geïnventariseerd en gerealiseerd zullen zijn;

verzoekt de regering tevens, interdepartementaal inzichtelijk te maken welke relevante databronnen beschikbaar zijn, en om deze te gebruiken om de informatie over verkeersongevallen te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj