Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 67, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Acht brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 26 maart 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32676, 33135, 33300, 33302, 33318, 33428, 33462 en 33476 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Fiche: Verordening voor het markttoezicht op producten – 22112-1590

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordeningen "slimme grenzen" – 22112-1591

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verslag handels- en investeringsbelemmeringen 2013 – 22112-1592

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Europees Parlement-voorstel voor besluit over samenstelling Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 – 22112-1593

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2013–2018 – 24587-490

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang aanpak schoolverzuim – 26695-90

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handhavingsrapportage Schiphol 2012 (1 november 2011 tot en met 31 oktober 2012) – 29665-186

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken m.b.t. aanbieding tweede rapportage van Commissie Shared Vision – 29665-187

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage toegankelijkheid spoor 2012 – 29984-394

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie "Erfgoed in goede handen?" – 32156-44

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de stand van zaken Structuurvisie Ondergrond – 33136-5

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de werkkostenregeling – 33402-53

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding verkenning inzake werkkostenregeling – 33402-54

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 26 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op 7 en 8 maart 2013 – 32317-168

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Europese Raad d.d. 14 en 15 maart 2013 – 21501-20-778

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het verslag van de EU Transportraad 11 maart 2013 – 21501-33-412

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake ICT beveiligingsassessments en Taskforce Bestuur en informatieveiligheid Dienstverlening – 26643-269

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Salmonellabesmettingen in Nederland – 26991-344

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen tijdens het AO Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) – 26991-345

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geïntegreerde politietrainingsmissie Afghanistan – 27925-471

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussentijdse evaluatie politietrainingsmissie in Afghanistan – 27925-472

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding plan van aanpak pesten in het onderwijs – 29240-52

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 25 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport 'De vergrijzing voorbij' – 29282-175

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over grondverkoop – 29659-99

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de bijdrage Jeugd Olympische Spelen 2018 – 30234-82

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van de Hoofdlijnenbrief Langdurige Zorg – 30597-290

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie t.b.v. het Notaoverleg Wet dieren op 25 maart a.s. over o.a. houders van dieren, diergeneeskundigen, gezelschapsdieren en wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met onbedwelmd slachten volgens religieuze riten – 31389-124

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording resterende vragen uit het algemeen overleg over voedsel en voedselprijzen van 6 februari 2013 – 31532-99

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de concept-ministeriële regeling "Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW" – 32163-32

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vergelijking dioxines in wolhandkrab met andere levensmiddelen – 32201-58

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2011 – 32279-53

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herziene planning voor het project Zuidasdok – 32668-9

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit over de bestrijding van stuifschade in het veenkoloniaal gebied en Texel – 33037-47

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Internationale militaire samenwerking en soevereiniteit – 33279-4

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 7 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling m.b.t. de reactie op het Rob advies "Belichaming van de kundige overheid" – 33400-VII-62

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging WGO Begrotingsonderzoek: verbeterplan Landbouw- en visserijsubsidies – 33400-XIII-139

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 – 33400-XVI-142

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven

Gevolgen van levensloopregeling voor sociale wetgeving – 2013Z05298

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 15 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitkomsten van het gesprek met oud-politicus, de heer R. van Duijn over optreden AIVD – 2013Z05467

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 19 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor deelname UWV aan een technische briefing over de website van UWV – 2013Z05516

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 19 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor gesprekken met de inspecteur-generaal over het inspectiewerk en het onderwijsverslag – 2013Z05605

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 20 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Briefing nationale politie over sociale media en kabinetsreactie op rapport commissie Haren – 2013Z05860

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming deelname Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan het rondetafelgesprek over Inzichten in de Duitse Energiewende – 2013Z05893

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 25 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanpak van ICT door het Rijk 2012 – 33584

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Indicatoren voor kwaliteit in de zorg – 33585

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.