Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 50, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Europese steun aan Egypte – 21501-02-1219

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 29 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezending geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 11 en 12 februari 2013 en de geannoteerde agenda van de Raad van gouverneurs van het ESM van 11 februari 2013 te Brussel – 21501-07-1005

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda EU informele bijeenkomst van ministers van Defensie op 12 en 13 februari – 21501-28-91

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2013 – 21501-32-685

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de Fyra-problematiek – 22026-378

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken met betrekking tot de analytische cookies – 24095-332

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Leijten over het uitlekken van conceptrapporten van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) om GGZ uit het basispakket te schrappen – 25424-195

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkoop van de aandelen Connexxion – 28165-144

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 31 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake de Regeling Agressieve Dieren (RAD) – 28286-618

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding onderzoeksrapport WODC Dierenwelzijn in het vizier – 28286-619

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Buitenloop en vogelgriep – 28807-153

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vergoeding weesgeneesmiddelen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry – 29477-224

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Borging continuïteit geneesmiddelen – 29477-225

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport Blauwdruk Mentale Zorglijn – 29628-366

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie m.b.t. uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug over afzien van een downloadverbod – 29838-64

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de petitie aangeboden door de Vereniging SIGV inzake gekwalificeerde gerechtstolken en juridische vertalers – 29936-31

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 31 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending Railmap ERTMS en definitieve versie en voortgang Lange Termijnagenda Spoor – 29984-381

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Biskop (32640, nr. 17) inzake pilots waarbij scholen 52 weken per jaar lesgeven – 31289-143

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken m.b.t. het Wetsvoorstel Verbetertermijn zeer zwakke scholen funderend onderwijs – 31293-157

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg over het eindverslag van de informateurs dhr. W.J. Bos en dhr. H.G.J. Kamp over hun informatiewerkzaamheden (Hoofdstuk II.: Sociale zekerheid en inkomensbeleid voor zover dit de uitwerking van de voornemens van de regering op het gebied van pensioenen betreft) – 32043-149

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 31 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening – 32156-43

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 31 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de brief van de Algemene Rekenkamer van 18 december 2012 inzake het vastgoedplan Defensie – 32733-109

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 31 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording van de vragen over de vermogensinkomensbijtelling (VIB) – 33204-21

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 29 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012 – 33400-B-8

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Predicaten Excellente Scholen 2012 – 33400-VIII-124

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie verzoek lid Van Tongeren regeling van werkzaamheden d.d. 20 december 2012 omtrent welke documenten wel en niet mee zijn genomen bij de Operatie Schoon Schip – 27581-45

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Keuringsleeftijd voor vaarbewijzen – 30523-74

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Focus in de verantwoording en monitoring bezuinigingen regeerakkoord – 31865-47

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek inzake behandeling van het wetsvoorstel Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) – 33455-6

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over het besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Kamerstuk 33458, nr. 1) – 33458-2

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 4 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief

Toestemming aanwezigheid ambtenaren technische briefing wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen – 2013Z01888

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 31 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken t.g.v. een conceptbrief aan de voorzitter van de Europese Commissie in verband met de subsidiariteitstoets met betrekking tot de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (COM (2012) 628) – 33477-2

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 6 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een behandelvoorbehoud t.a.v. het EU-Voorstel: Insolventieprocedures COM (2012) 744 – 33536-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 6 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.