33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 124 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2013

Scholen met ambitie die onderwijs van excellente kwaliteit bieden en daardoor de talenten van ieder kind aanspreken. Dat is de doelstelling van dit kabinet. In het Regeerakkoord is dan ook opgenomen «van goed naar excellent onderwijs». Deze brief gaat over excellente scholen.

Op 6 december 2012 heb ik uw Kamer schriftelijk geïnformeerd over de uitreiking van de predicaten «Excellente School 2012» (Kamerstuk 33 400 VIII, nr. 31). In de brief heb ik uiteengezet welke toegevoegde waarde het predicaat voor een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs kan hebben en hoe de vervolgprocedure er uit ziet.

Met veel genoegen informeer ik u met deze brief over de scholen die het predicaat «Excellente School 2012» hebben ontvangen en bied ik u ter kennisneming het eindverslag van de jury aan.1 Een brief over het stimuleren van onze toptalenten volgt op een later moment.

De jury heeft 31 basisscholen en 22 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs voorgedragen als Excellente school 2012. De voordracht van de jury heb ik overgenomen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 4 februari 2013 heb ik samen met de jury aan deze scholen het predicaat uitgereikt. Als bijlage bij deze brief treft u het eindverslag van de jury aan. Hierin is de lijst van excellente scholen opgenomen. Daarnaast vormt het eindverslag de verantwoording van de werkwijze en het beoordelingsproces van de jury.

Van de oorspronkelijke 165 aanmeldingen, hebben 142 scholen hun kandidatuur doorgezet. Al deze scholen zijn door de jury bezocht. Elk van deze scholen heeft ambitie laten zien. Ambitie om hun leerlingen excellent onderwijs te bieden. Ambitie om zich te meten met andere goede en zeer goede scholen. In dat opzicht vind ik alle deelnemende scholen koplopers. Tijdens de bijeenkomst op 4 februari heb ik daarom mijn waardering uitgesproken voor al deze scholen.

De voordracht van de jury maakt duidelijk dat een excellente school een combinatie van factoren in huis heeft. Er is niet één geheim voor excellentie, maar er zijn verschillende kwaliteiten nodig die de school op effectieve wijze met elkaar verbindt. De school behaalt uitstekende resultaten en weet hoe die resultaten tot stand komen en bijgestuurd kunnen worden. Om uit iedere leerling het beste te halen, biedt de school maatwerk en een ambitieuze leercultuur. Excellent onderwijs gaat dus om meer dan opbrengsten. Het gaat om visie en de uitwerking daarvan. Kortom, het is een prestatie van het hele team van schoolleider, leraren en ondersteunend personeel. Zij geven de visie concreet vorm in het onderwijs aan de leerlingen. Het zijn juist die ervaringen die anderen kunnen inspireren. Dat zie ik als een grote uitdaging: om met elkaar een klimaat te creëren waarin scholen van elkaar willen en kunnen leren.

Om die reden vormt de uitreiking van de predicaten op 4 februari ook de aftrap van het traject «Scholen leren van elkaar». In dit traject staat de voorbeeldwerking van excellente scholen centraal. Daarmee wil ik scholen stimuleren en faciliteren om van elkaar te leren. De voorbeeldwerking richt zich op excellente scholen, kandidaat-excellente scholen en goede scholen die zichzelf (op bepaalde punten) willen verbeteren. Ik streef er naar deze scholen met elkaar in contact te brengen door het aanbieden van master classes, inspiratiegesprekken, workshops en onderlinge schoolbezoeken, gericht op één of meer excellentiefactoren. Daarmee beoog ik dat scholen elkaar inspireren en zich gesteund weten in de verdere verbetering van hun onderwijs.

De aandacht voor en voorbeeldfunctie van excellente scholen passen goed binnen de ambitie van het kabinet. In het Regeerakkoord heeft het kabinet zichzelf de opdracht gegeven om «Van goed naar excellent onderwijs» te gaan. Ook is opgenomen dat het oordeel van de onderwijsinspectie over scholen zich ook zal gaan uitstrekken tot de categorieën «goed» en «excellent». Het werk van de jury vormt dus een opmaat naar meer gedifferentieerd toezicht.

Ik hoop dat het succes van de eerste excellente scholen in 2012 andere scholen inspireert en stimuleert om excellentie na te streven. Eind 2013 verwacht ik opnieuw een groep scholen het predicaat excellent uit te kunnen reiken. Ik zal uw Kamer ook informeren over de excellente scholen 2013.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven