28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2013

Op 6 december jl. besprak ik tijdens een algemeen overleg met uw Kamer over mijn voornemen de resterende aandelen van de Staat in Connexxion te verkopen aan Transdev BNG Connexxion Holding (TBCH) (Kamerstuk 28 165, nr. 143).

Bij deze wil ik u melden dat de resterende 33,3% van de aandelen van de Staat in Connexxion is verkocht aan TBCH door het uitoefenen van de contractueel overeengekomen putoptie op basis waarvan TBCH verplicht was de resterende aandelen tegen een vaststaande minimumprijs te kopen van de Staat. De verkoopprijs is gelijk aan deze minimumprijs en is gebaseerd op de in 2007 door TBCH betaalde prijs voor de eerste 66,67% van de aandelen Connexxion, vermeerderd met rente. Het bedrag dat de Staat heeft ontvangen bij de aandelenoverdracht bedraagt EUR 131.853.000,–. In dit bedrag is ook een bedrag van EUR 5.245.000,– verrekend dat de Staat nog verschuldigd was aan TBCH op basis van bij de verkoop in 2007 afgegeven garanties. Het eerste deel van dit verschuldigde bedrag is reeds in 2011 betaald; dit is toegelicht in de eerste suppletoire begroting IXB van 2011.

De ontvangsten van de verkoop zullen worden verwerkt in de eerste suppletoire begroting IX van 2013.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven