31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 februari 2013

Het toenmalige Kamerlid Biskop (CDA) heeft de regering bij motie verzocht om ook in het voortgezet onderwijs pilots te starten waarbij scholen 52 weken per jaar lesgeven en waarbij deze lessen meetellen voor de urennorm (Kamerstuk 32 640, nr. 17). In deze brief bericht ik u kort over de acties die intussen zijn ondernomen om aan dit verzoek tegemoet te komen.

Om inzicht te krijgen in het effect van het verzorgen van onderwijs tijdens de zomerperiode, hebben CNV Onderwijs en de VO-raad aan OCW voorgesteld om in de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 door middel van pilots te experimenteren met gerichte bijscholing gedurende de zomerperiode tijdens zogeheten summer schools of zomerscholen. Het doel daarvan is dat leerlingen zich gemiste leerstof vóór de start van het nieuwe schooljaar eigen kunnen maken, zodat zij zonder te doubleren kunnen instromen in de volgende klas. Daarmee wordt voorkomen dat een leerling een heel jaar moet overdoen, terwijl zij of hij slechts op een beperkt aantal vakken onderpresteert.

Met de voorgestelde pilots wordt naar mijn mening een goede invulling gegeven aan de motie-Biskop. Daarom heeft OCW CNV Onderwijs en de VO-raad verzocht de uitvoering van de pilots ter hand te nemen. De voorbereiding van de pilots is intussen gestart. Het voornemen is om in de zomer van 2013 bij vijftien scholen «summer schools´aan te bieden. Na de looptijd van het project zullen de pilots geëvalueerd worden. Over de ervaringen en resultaten zal ik dan ook uw Kamer informeren. Naar verwachting zal dit eind 2014 zijn, wanneer er in twee zomerperiodes (die van 2013 en 2014) ervaring is opgedaan met summer schools.

Of, en zo ja op welke manier de lessen in de summer schools kunnen meetellen als onderwijstijd zal in nauw overleg met de participerende scholen en de Inspectie van het Onderwijs worden bepaald. Dit zal ook worden meegenomen in de in het Regeerakkoord aangekondigde modernisering van de wettelijke normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Ik heb toegezegd uw Kamer daarover voor 1 mei 2013 een voorstel te sturen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven